Nasza aktywność

Nasza aktywność

Legislacja, Opinie prawne, Ankiety ekonomiczne, Benchmarking... Czytaj więcej
Informacje

Informacje

Wydarzenia, Prawo, Ekonomia, Technika, Przegląd prasy, Komunikaty... Czytaj więcej
Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia, Konferencje, Wyjazdy szkoleniowe, Kursy zawodowe, Studia podyplomowe... Czytaj więcej
Wydawnictwa

Wydawnictwa

Publikacje IGWP, Zeszyty IGWP, Opracowania ekonomiczne... Czytaj więcej
  • 1
Oferta IGWP

Skorzystaj z oferty IGWP

Stworzymy tożsamość i zapewnimy pozytywny wizerunek Twojej firmy.
Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą Izby w zakresie współpracy z producentami urządzeń i technologii oraz dostawcami usług dla branży wod-kan. Oferta obejmuje pakiety sponsorskie oraz ofertę promocji na targach WOD-KAN.
Czytaj więcej

Zakłady budżetowe, których było 105, stanowią 17,8% ankietowanych. W 16 przypadkach (2,7%) działalnością wodociągowo-kanalizacyjną zajmowały się bezpośrednio Urzędy Gmin, zanotowano jeden przypadek prowadzenia działalności wodociągowo-kanalizacyjnej przez spółkę wodną (0,2%). Badane przedsiębiorstwa dostarczały wodę i odprowadzały ścieki w sumie w 766 gminach, to jest 30,9% spośród 2 479 gmin w kraju.

Z uzyskanych danych wynika, że na dzień 1 lipca 2016 roku w 423 taryfach z 589 występowała opłata abonamentowa, co oznacza, że około 72% taryf zawierało stawkę opłaty abonamentowej.

Zgodnie z paragrafem 13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stawkę opłaty abonamentowej kalkuluje się na podstawie kosztów:

1) utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

2) odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego;

3) rozliczenia należności za wodę lub ścieki.

Pamiętać należy, że koszty gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych nie są uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej dla osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, a koszty odczytu nie są uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

W związku z powyższym występują różne stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych na podstawie odczytów wodomierza głównego, dodatkowego, dla odbiorców w lokalach w budynkach wielolokalowych oraz dla osób rozliczanych w formie ryczałtu.

Stawka opłaty abonamentowej - woda

Wśród badanych taryf wystąpiły 133 zawierające jedną stawkę opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców. Przeciętna wysokość abonamentu w ich przypadku wynosi 5,01 zł. Kolejną grupą są odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego. Zanotowano 284 przypadków stosowania opłaty abonamentowej dla tej grupy odbiorców. Średnia wartość opłaty dla tej grupy ukształtowała się na poziomie 7,48 zł. Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego reprezentowani są przez 109 odpowiedzi, a średnia wartość abonamentu w ich przypadku jest równa 4,81 zł. Przeciętna wysokość opłaty abonamentowej za dostarczanie wody dla odbiorców ryczałtowych wynosi 6,73 zł. Grupa ta reprezentowana jest przez 154 taryfy. Dla odbiorców w budynkach wielolokalowych wyróżniono 116 odpowiedzi, dla których średnia wartość wyniosła 5,92 zł.

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

Niektóre przedsiębiorstwa pobierały opłatę abonamentową za wodę i ścieki łącznie, niektóre zaś stosowały osobno opłatę abonamentową za usługę odbioru ścieków.

W otrzymanych ankietach zanotowano 70 przypadków, w których stawka opłaty abonamentowej pobierana jest osobno za ścieki i jest taka sama dla wszystkich odbiorców usług. Przeciętna wysokość tej opłaty wynosi 5,39 zł. Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego wyszczególnieni są w 126 przypadkach. Przeciętna wartość abonamentu dla tej grupy kształtuje się na poziomie 7,12 zł. Kolejna grupa to odbiorcy, którzy rozliczani są na podstawie wodomierza dodatkowego, reprezentowana jest przez 54 odpowiedzi. Średnia wysokość opłaty abonamentowej w tej grupie wynosi 8,72 zł. Odbiorcy ryczałtowi w badanej grupie reprezentowani są przez 80 odpowiedzi. Średnia wartość opłaty abonamentowej w tej grupie wynosi 6,65 zł.

Należy zwrócić uwagę, że analizując kształtowanie się stawek opłat abonamentowych widoczne jest ich bardzo duże zróżnicowanie. Wśród otrzymanych odpowiedzi najmniejsza wartość abonamentu wynosi 0,38 zł, natomiast największa 90,72 zł. W zdecydowanej większości taryf (90,35%) występował jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Okres dwumiesięczny występował w 7,56% przypadków, natomiast pozostałe 2,09% taryf rozliczane było w okresach kwartalnym, półrocznym i rocznym.

Marta Wojnowska

Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

Wyszukiwanie

  • 1

Biuletyn informacyjny OZE

Biuletyn informacyjny OZE
Biuletyny
Serwis informacyjny przygotowywany specjalnie dla członków IGWP o rynku, inwestycjach i regulacjach OZE