Niniejsza publikacja stworzona została jako narzędzie pomocy dedykowane tak wykonawcom, jak i zamawiającym, w procesie udzielania zamówień publicznych w reżimie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Żywimy nadzieję, iż ułatwi wykonawcom skuteczne ubieganie się o zamówienia publiczne, stanowiąc również wsparcie dla zamawiających, pozostawionych w gąszczu nowych, skomplikowanych regulacji.

W publikacji tej autorzy starali się uwzględnić swoje bogate doświadczenie zdobyte przy kompleksowej obsłudze postępowań o udzielnie zamówienia publicznego, zarówno po stronie zamawiających oraz wykonawców, jak również dotychczasowy dorobek orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, a wcześniej Zespołu Arbitrów, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, czy też dorobek znamienitych przedstawicieli doktryny.

Link do zamówień:

https://sklep.mustreadmedia.pl/produkt/oferta-w-zamowieniach-publicznych-wedlug-nowej-ustawy-pzp-praktyczny-przewodnik-dla-wykonawcow/

 

Monografia autorstwa dr inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK, prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Przedmiotem niniejszej monografii są kluczowe zagadnienia związane z gospodarką wodomierzową, począwszy od hydraulicznych podstaw pomiaru, uwarunkowań prawnych i aspektów ekonomicznych, poprzez zasady działania różnych typów wodomierzy i ich charakterystykę metrologiczną, po zagadnienia instalacyjne i eksploatacyjne.

Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr Pawła Chudzińskiego.

Pierwsze na polskim rynku opracowanie na temat zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym.

W książce przestawiono systemowe, prawne, organizacyjne i sektorowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych oraz opisano dogłębnie najważniejsze współczesne koncepcje zarządzania, które z powodzeniem można zastosować w ich działalności. Ważną część książki stanowi omówienie społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych oraz kwestie pomiaru efektywności ich funkcjonowania.

Autor: Emilia Staniszewska

W publikacji tej, na 350 stronach, poruszone zostały następujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem zakładu pracy: nadzór i kontrola stanu bhp, polityka kadrowa, szkolenia bhp, medycyna pracy i pomoc przedmedyczna, pomieszczenia pracy, stanowiska i procesy pracy, maszyny i urządzenia techniczne, ryzyko zawodowe, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej (zbiorowej), dokumentacja powypadkowa, czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, transport, magazynowanie, ochrona przeciwpożarowa, organy nadzoru nad bezpieczeństwem pracy. Podczas tworzenia publikacji szczególną uwagę zwrócono na dostosowanie omawianych zagadnień do warunków funkcjonowania oraz problemów najczęściej występujących w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Koszt publikacji: 105 zł(dla Członków IGWP) i 135 zł (dla pozostałych Odbiorców) z VAT i kosztami przesyłki.

Książę można zamówić przesyłając wypełniony formularz dostępny TUTAJ

Publikacja „Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej” jest opracowaniem stworzonym pod auspicjami IGWP. Książka powstała w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez branżę wodociągowo-kanalizacyjną w związku z koniecznością radzenia sobie z jednym z najbardziej trudnych problemów, jakim była i jest gospodarka osadowa. Opracowanie przedstawia, z punktu widzenia praktyków, możliwości gospodarowania osadami w Polsce oraz oczekiwane przez branżę kierunki zmian. Standard pokazuje, że osady ściekowe traktowane są w Polsce jako odpad, a nie produkt. Autorzy pragną ten stereotyp zmienić.

Opracowany Standard Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" w sposób usystematyzowany przybliża możliwości korzystania z technologii bezwykopowej rehabilitacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych.

Opracowanie zawiera wszystkie etapy inwestycji od planowania poprzez projektowanie i realizację inwestycji kończąc na odbiorach technicznych. W załączniku zostały omówione szerzej wybrane metody rehabilitacji wraz z obrazującymi je rysunkami i zdjęciami.

 Praca zbiorowa pod redakcją: Mariana Kwietniewskiego, Magdaleny Tłoczek, Leszka Wysockiego.

Autorzy: Wojciech Dąbrowski, Marian Kwietniewski, Rafał Miłaszewski, Barbara Morga, Andrzej Roszkowski, Jerzy Starzyński, Klara Szatkiewicz, Magdalena Tłoczek, Bogna Wichrowska i Leszek Wysocki.

Podstawą wyboru najlepszego w danych warunkach rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego jest wiedza o dostępnych na rynku produktach połączona z doświadczeniami eksploatatorów sieci wodociągowych. Kładąc główny nacisk na potrzebę uzyskania takiej wiedzy, w niniejszym opracowaniu przedstawiono zakres niezbędnych informacji, przywołując jednocześnie materiały źródłowe, które zawierają szczegółowe normy, instrukcje czy też wytyczne budowy sieci wodociągowych. Istotnym elementem procesu doboru są także kryteria, które pozwalają na względne porównanie poszczególnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na podstawie posiadanej wiedzy. Opracowanie zawiera podstawy doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, obejmuje więc, poza charakterystyką wyrobów i kryteriami, również procedurę postępowania zmierzającą do wyboru najlepszego w danych warunkach rozwiązania.

Opracowanie stanowi usystematyzowany wykaz nazw i symboli numerycznych kont służących w każdej jednostce gospodarczej do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych i źródeł ich finansowania, wszelkich następujących w nich zmian oraz wyników prowadzonej działalności.

Jest to pierwszy w Polsce plan uwzględniający specyfikę działalności branżowej, a w szczególności rozwiązania ułatwiające ustalanie taryf za wodę i ścieki i rozliczanie inwestycji.

Publikacja odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez członków Izby i została zrealizowana w ramach Programu Budowy Standardów dla sektora jako standard dotyczący rozwiązań systemu finansowo-księgowego dla branży wod-kan i ma sprzyjać udoskonaleniu i ujednoliceniu stosowanych rozwiązań w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wyszukiwanie

Pobierz zamówienie na publikacje

Pobierz zamówienie na publikacje
Pobierz druk w formacie PDF