8 - 9 grudnia 2015 roku odbyła się, organizowana po raz drugi przez IGWP, konferencja Woda. Ścieki. Osady. Tym razem  dyskutowano o  problemach związanych z wejściem w życie - od 1 stycznia 2016 roku - przepisów zakazujących składowania odpadów wysokokalorycznych (w tym osadów ściekowych), a także nowych zapisów ustawy o OZE. Ustawa o OZE była długo oczekiwana przez branżę wodociągowo-kanalizacyjną, która upatrywała w jej zapisach ułatwień związanych z gospodarowaniem osadami ściekowymi. Nadal część osadów jest składowana. Uznanie, w ustawie osadu za biomasę, stworzyło szansę wielu przedsiębiorstwom na uzyskanie wsparcia finansowego na budowę instalacji biogazowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu problemów związanych z gromadzeniem osadów. Ustawa stwarza szansę także na zmniejszenie kosztów dostawy energii elektrycznej, a w niektórych przypadkach, być może, pozwoli uniezależnić przedsiębiorstwo od zewnętrznych źródeł energii. Ponadto istnieje też możliwość sprzedaży uzyskanej nadwyżki. Zaproszeni specjaliści dyskutowali m.in. o przepisach ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), na podstawie których od 2016 r. wsparcie dla OZE będzie następować w systemie aukcyjnym. Wspomniana ustawa oraz rozporządzenie w sprawie cen referencyjnych określają wielkość wsparcia i zmieniają aktualnie funkcjonujące realia.

Przedstawiciel URE - Jakub Grzanka - omówił regulacje europejskie, kierunki zmian ustawy o OZE i nowy system stanowienia cen zielonej energii. Zwrócił uwagę, że dotąd za instalację do 5 MGW przedsiębiorca nie ponosił opłat skarbowych z tytułu koncesji. Ten przepis nie będzie obowiązywał od 1 stycznia. W myśl nowej ustawy (może na skutek błędu, niedopatrzenia…) instalacje, które produkują energię od 5 MW do 200 MW ponoszą opłaty za wpis do rejestru w wysokości 616 zł. W przypadku wytwórców większych, ta opłata nie jest wymagana. Koncesja jest potrzebna, kiedy przedsiębiorca chce prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii. Gdy wytwarza energię tylko na własne potrzeby i nie wprowadza jej do sieci - nie musi mieć koncesji. Każdy wytwórca nawet w małych instalacjach jest zobowiązany do składania sprawozdania kwartalnego i rocznego dotyczącego wytwarzanej energii. Każdy kto takiego sprawozdania nie złoży podlega karze w wysokości 10 tys. zł. Tutaj – jak stwierdził prelegent - też można znaleźć sprzeczność z prawem energetycznym, które mówi, że kara może stanowić 15% przychodów. Dla małych wytwórców 10 tys. zł, może być większą kwotą. Pojawia się ponadto dylemat, którą ustawę należy traktować jako obowiązującą w tym zakresie. Wytyczne komisji europejskiej mówią że wytwórca energii, który uzyska jakieś wsparcie ze środków publicznych, czy to z aukcji, czy z zielonych certyfikatów powinien mieć zbadany efekt zachęty polegający na zweryfikowaniu czy dana instalacja powstałaby i działała gdyby nie to wsparcie. Innymi słowy, czy ten przedsiębiorca byłby w stanie prowadzić rentowną instalację. Efekt zachęty jest badany na etapie ubiegania się o koncesję. Ten zapis też wzbudza wątpliwości – zdaniem Jakuba Grzanki - bo powinno się promować przedsięwzięcia które są rentowne co do zasady, a nie te, które są nierentowne z założenia, a mogą się takimi stać tylko i wyłącznie otrzymując wsparcie.

Pojawienie się systemu aukcyjnego – zdaniem Prezesa Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej – Grzegorza Wiśniewskiego - niesie ze sobą kolejną barierę. Przedsiębiorstwa muszą bowiem przygotować projekty nie mając pewności, że wygrają aukcję. Muszą również ponieść koszty przygotowania takich projektów, co wynosi ok. 5-10% pełnych nakładów inwestycyjnych. Prezes Grzegorz Wiśniewski wyjaśniał też słuchaczom różnice między nowym systemem wsparcia OZE (systemem aukcyjnym) a dotychczasowym systemem (zielonych certyfikatów) oraz kwestie wpływu tych zmian na ewentualne funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan, które zechcą z nowych przepisów skorzystać.

O funduszach gotówkowych pomocnych w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków finansowych w przedsiębiorstwach, szczególnie tych inwestujących mówił przedstawiciel Union Investment TFI – Adam Lipka- Bebeniec.

Dr inż. Tadeusz Żaba z MPWiK w Krakowie podkreślał, iż nowe procedury związane z systemem aukcyjnym są dużo bardziej skomplikowane niż wcześniej obowiązujące, a także ograniczony do 15 lat okres wsparcia może skutkować problemami z opłacalnością niektórych inwestycji (z uwagi na długi okres zwrotu nakładów). Pojawiły się także problemy z uzyskaniem świadectw pochodzenia w eksploatowanych instalacjach, uruchomionych przed wejściem w życie ustawy o OZE. M.in. w krakowskim MPWiK pojawiły się niejasności wynikające ze zmiany przepisów i problemy z wpisem na „listę wytwórców prowadzących działalność regulowaną”. Takie problemy mogą zniechęcić potencjalnych inwestorów. Niewpisanie na „listę” powoduje bowiem brak możliwości uzyskania świadectw pochodzenia, co zmienia zasady funkcjonowania w trakcie obowiązywania koncesji. Zdaniem dr inż. Tadeusza Żaby wydaje się zasadne, aby wszyscy dotychczasowi wytwórcy zielonej energii posiadający ważne koncesje zostali z automatu wpisani na „listę”.

Finansowanie i nowe zasady dopłat

Naczelnik Wydziału Wsparcia Zarządzania Programami i Projektami Regionalnymi w Ministerstwie Rozwoju - Piotr Machański – omówił aktualną perspektywę finansowania inwestycji OZE i ochrony środowiska dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Wiążą się one z wprowadzeniem perspektywy unijnej 2014-2020, która otworzyła nowe możliwości dotowania inwestycji. Jednak z jej nadejściem zmieniły się programy, działania i osie priorytetowe, a także wytyczne poszczególnych obszarów dotacyjnych oraz dokumentacje składanych wniosków. Ponadto, środki dostępne są w różnych instrumentach finansowania i znajdują się w gestii wielu instytucji. Niuanse pozyskiwania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówił Krystian Szczepański, wiceprezes tej instytucji. Natomiast przedstawiciele firmy Stratego – Aleksander Szalecki i Piotr Sękowski wyjaśniali funkcjonowanie programów pomocowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jarosław Szymański z MENTOR S.A. przedstawił możliwości finansowania kosztów szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu na skutek awarii, klęsk żywiołowych, a dotyczących branży wod-kan.

Nowym elementem były warsztaty praktyczne, wprowadzone do programu drugiego dnia spotkania. Dzięki nim uczestnicy mogli poszerzyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu systemu aukcyjnego, a także źródeł i możliwości pozyskiwania funduszy.

Przedstawiciel Enexpol Energy – Mirosław Januszczyk – przedstawił nowatorskie rozwiązanie – modułowy system termicznego przekształcania osadów ściekowych i odpadów komunalnych z recyklingiem wody i kogeneracją energii elektrycznej i cieplnej.

Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej - udzielał odpowiedzi na kwestie związane z interpretacją nowych przepisów ustawy o OZE. Aleksander Szalecki i Piotr Sękowski z firmy STRATEGO omówili zasady ubiegania się o dofinansowanie unijne inwestycji pod kątem: zasad konstruowania wniosków i kwalifikowalności wydatków. Tworzenia harmonogramów wniosków wraz z przygotowaniem budżetów, przygotowania do panelów ekspertów, procedur oceny wniosków oraz konstruowania skutecznych odwołań. Paneliści omówili również najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy, które skutkują odrzuceniem wniosku. Prowadzone przez praktyków zajęcia uwzględniały współpracę z uczestnikami warsztatów oraz przykładowe realizacje.

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Kontakt

Telefon
+48 52 376 89 25
Telefon
+48 52 376 89 21
Faks
+48 52 376 89 29

PARTNERZY KONFERENCJI