Naczelnik wydziału

Wydział Wdrażania Sektorów Środowisko i Zdrowie Departament Programów Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju

Michał Wiktor Żmijewski, absolwent dwóch kierunków na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Programista, architekt systemów, konsultant i analityk procesów biznesowych. Jako kierownik projektu i szef zespołu w firmie Piątka Sp. J., odpowiadał za powstanie, wdrożenie i eksploatację w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie oraz Polskiej Spółce Gazowniczej systemu FENIX - rozwiązania zapewniającego kompleksową obsługę Klienta od etapu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, aż do etapu rozliczania punktów poboru i windykacji należności wraz z rozbudowanym zarządzaniem majątkiem sieciowym.

Firma Piątka Sp. J. (www.piatka.pl) od wielu lat oferuje produkty informatyczne dla gazownictwa oraz branży wod-kan. Oprócz dużych systemów rozliczeniowych i do zarządzania majątkiem sieci oferuje także aplikacje mobilne ułatwiające pracę monterom i inkasentom oraz wspierające kontakt z klientem (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta).

Piątka dostarcza rozwiązania zarówno jako systemy instalowane w przedsiębiorstwach (On Premise) lub jako usługi udostępniane przez Internet (Software as a Service).

Dorota Jakuta - absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była wiceprezesem Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy, zajmowała stanowisko dyrektora wydziału w urzędzie wojewódzkim, później dyrektora gabinetu politycznego ministra środowiska, przewodniczyła radzie nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2004 roku jest pracownikiem biura Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a od 2012 roku jej Prezesem. Reprezentując Izbę zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Z ramienia branży uczestniczy w procesach legislacyjnych w zakresie dotyczącym sektora wod-kan. Nadzoruje ekspertów Izby, którzy na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. Od 2014 r. jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Od 1994 roku działa aktywnie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i regionalnej. Była przez wiele lat radną miasta Bydgoszcz, przewodniczącą rady, a także przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Obecnie jest radną Sejmiku.

Andrzej Zienkiewicz, Partner w Deloitte

Andrzej posiada ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji prac doradczych dla sektorów: wodociągowo-kanalizacyjnego, elektroenergetycznego, gazowniczego, a także innych sektorów infrastrukturalnych (np. lotniskowego). Wśród głównych odbiorców zrealizowanych projektów doradczych można wskazać m.in. MPWiK w m. st. Warszawie, MPWiK we Wrocławiu, MPWiK w Poznaniu oraz MPWiK w Lublinie.

Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent podyplomowych studiów z rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim, Magister Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada dyplom Biegłego Rewidenta, certyfikat ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jest w trakcie zdobywania kwalifikacji CFA (The Chartered Financial Analyst).

Pan Rafał Spławski posiada wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, a także absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Związany zawodowo z branżą wodociągowo – kanalizacyjną oraz branżą ciepłowniczą od 2009 roku.

GODYŃ Izabela – dr inż., adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska PK w specjalności: Hydrologia i gospodarka wodna. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska uzyskała w 2007 r. Tematyka badawcza: gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem: ilościowej i jakościowej oceny zasobów wodnych oraz ekonomicznych aspektów gospodarki wodnej (analiza zasad i źródeł finansowania zadań i inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, ekonomiczne podstawy i instrumenty polityki wodnej i ekologicznej, metody i techniki ekonomicznej oceny usług i zasobów środowiska, analiza ekonomicznej efektywności inwestycji).

Piotr Czerwczak, 32 lata, absolwent Politechniki Koszalińskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, od 2009 roku pracownik spółki „Wodociągi Słupsk”. W pracy zawodowej zajmuję się eksploatacją głębinowych ujęć wody oraz prowadzi nadzór technologicznych na stacjach uzdatniania wody w Słupsku oraz w Gminie Kobylnica. Od 2012 roku zaangażowany w pracę związaną z opracowaniem Planu Bezpieczeństwa Wody w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miasta Słupska, a z początkiem 2016 roku reprezentant Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w EurEau.

Doradca ds bezpieczeństwa i jakości wody. Z wykształcenia mgr inż. ochrony wód, ukończone studia podyplomowe – ochrona i kształtowanie środowiska. Przez 24 lata pracowała w Państwowej Inspekcji Sanitarnej zajmując się środowiskowymi zagrożeniami zdrowia i badaniami laboratoryjnymi, w tym 5 lat jako kierownik Higieny Komunalnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i 2 lata w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Od 6 lat współpracuje z małymi przedsiębiorstwami wodociągowymi i gminami w zakresie bezpieczeństwa wody, oceny zagrożeń, szacowania ryzyka. Autorka artykułów w czasopismach branżowych, prelegentka na konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Członek zespołów - weryfikującego i redakcyjnego – polskiego wydania Wytycznych dotyczących jakości wody do picia, czwarta edycja WHO 2011, nakładem IGWP 2014. Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki administrującej wodociągami, kanalizacją i ogrzewnictwem. Łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, którą zna zarówno od strony organu nadzorującego jakość wody do spożycia jak i podmiotów odpowiedzialnych za dostawy wody (gminy, przedsiębiorstwa). Członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

Jest absolwentem Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, którą ukończył w 1980 r. Jego tematem pracy dyplomowej był model matematyczny skutków katastrofy zapory wodnej we Włocławku.

Po ukończeniu studiów pracował w firmach projektowych, wykonawczych oraz Instytucie Budownictwa Wodnego PAN.

Od 1988 r. prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania i consultingu w budownictwie wodnym, stosując innowacyjne rozwiązania, m.in. pierwsze w Polsce zamknięcia gumowe na jazach i aluminiowe wrota śluzowe. Wykonał też elektrownię wodną w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach, dzięki której zostało wyeliminowane ogrzewanie węglowe w schronisku. Zaprojektował kilkadziesiąt małych elektrowni wodnych. Był też doradcą Energi SA i PGE Energia Odnawialna SA w zakresie energetyki wodnej.

W latach 1998-2000 był doradcą Ministra Ochrony Środowiska, a w latach 2001-2002 dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tym okresie był również przewodniczącym rady nadzorczej ZZW Niedzica – Sromowce SA.

W latach 2005-2007 zorganizował powstanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, którego był pierwszym prezesem.

Obecnie jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska:

-określa szczegółowe zadania i nadzoruje pracę:

 • Departamentu Ekonomicznego,
 • Departamentu Funduszy Ekologicznych,
 • Departamentu Zasobów Wodnych;

-wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

 • Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,
 • Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;

-prowadzi postępowania administracyjne, w tym wydaje decyzje administracyjne i postanowienia;

-uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... +

  Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż w Dzienniku Czytaj więcej
 • Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku +

  Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przypomina, iż niedługo tj. Czytaj więcej
 • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.