19 stycznia 2015 roku odbyła się w Warszawie konferencja – Forum Ochrony Środowiska.

Przedstawiciele rządu, samorządów, świata nauki, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych związanych z ochroną środowiska, reprezentujący tak ważne gałęzie polskiej gospodarki jak energetyka i gospodarka wodna, dokonali analizy stanu obecnego oraz oceny wyzwań stojących w tym zakresie przed Polską. Mówiono więc o potrzebach gospodarki wodnej, miejscu energii odnawialnej na ekologicznej mapie kraju, gospodarce surowcowo-energetycznej i źródłach  finansowania koniecznych inwestycji.

Konferencję otworzyli: Dorota Jakuta Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i Michał Wojtczak Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”, Senator RP.

Debatę rozpoczęto od panelu inauguracyjnego, który otworzył Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, poseł Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek. Profesor mówił o ogromnym skoku cywilizacyjnym, którego dokonano w Polsce w ostatnim dwudziestopięcioleciu w zakresie ochrony środowiska i o niedomaganiach widocznych z brukselskiej perspektywy. Zwracał uwagę na konieczność uwzględnienia tego europejskiego punktu widzenia w planowanych inwestycjach, ponieważ takie spojrzenie ułatwi ich finansowanie, a także przyspieszy uzyskanie efektu finalnego, jakim jest czyste powietrze i woda.

Minister Środowiska Maciej Grabowski zwrócił uwagę, że w ostatnich latach zmieniły się źródła zanieczyszczeń środowiska. To nie przemysł jest największym trucicielem, ciężar przesunął się w kierunku transportu. Wyzwaniem jest adaptacja do zmian klimatycznych. Nawalne deszcze, susze i ekstremalne, jak na polskie warunki temperatury, wymagają zmian w funkcjonowaniu miast, które w nowy sposób chronić muszą swój majątek.

Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Wtórnych, poseł Andrzej Czerwiński mówił o konieczności nieustannego myślenia o inwestycjach w perspektywie przyszłości. Posłużył się przykładem wydobycia polskiego węgła, który z jednej strony jest skarbem narodowym, z drugiej poprzez zbyt małą innowacyjność górnictwa, zaczyna być eliminowany jako możliwe źródło energetyczne.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski mówił o przygotowaniu ekspertyzy, która pozwoli pogodzić wymagania unijne z polskimi możliwościami. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest niewątpliwą dźwignią rozwoju kraju, ale w tym europejskim dążeniu nie mogą być pomijane Polskie możliwości.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witold Sumisławski zwracał uwagę na konieczność zmiany rangi gospodarki wodnej w polityce państwa. Ta ranga powinna być wyższa i dostrzegana na co dzień. Trzeba przekonać społeczeństwo o ekonomicznej wartości wody, o konieczności większego wykorzystania naturalnej retencji, poprawieniu prognozowania, potrzebie ładu przestrzennego, w którym brane są pod uwagę koszty związane z sytuowaniem osadnictwa i przemysłu na terenach zalewowych. Gospodarka wodna powinna być jednym spójnym ogniwem i wtedy stymulować będzie rozwój kraju i zatrudnienie.

Prezes PERN „Przyjaźń” S.A. Marcin Moskalewicz zwracał uwagę na fakt, że gospodarka nie obędzie się bez ropy i dlatego należy inwestować w bezpieczeństwo jej przesyłu.

Na efektywność energetyki wiatrowej zwracał uwagę Zbigniew Prokopowicz – Prezes Polenergia International S.A. Jego zdaniem inwestycje w energetykę wiatrową morską są bardzo efektywne.

O osiągnięciach gospodarki wodno – ściekowej i jej problemach mówiła Prezes IGWP Dorota Jakuta. Zbudowano setki tysięcy kilometrów sieci wodociągowej kanalizacyjnej, pobudowano setki oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem miogenów. Podniesiony został komfort życia i zdrowia mieszkańców miast i wsi. Nie udało się osiągnąć wszystkich założonych efektów ekologicznych, ale dokonano ogromnego postępu. Przed branżą wod – kan najpoważniejszym zadaniem jest dokończenie inwestycji zapisanych w Traktacie Akcesyjnym, zagospodarowanie osadów ściekowych i pozyskanie źródeł finansowych dla koniecznych inwestycji.

Alina Wołoszyn – dyrektor wykonawczy KPMG mówiła o źródłach finansowania projektów pro-ekologicznych i o konieczności rozważenia rozwiązań konsolidacyjnych i regulacyjnych. Ze strony PPP wyrażane jest zainteresowanie takimi projektami, ale chodzi o duże przedsięwzięcia, ponieważ inwestor zainteresowany jest efektem skali.

Po przerwie, uczestnicy konferencji wzięli udział w dwóch równoległych panelach: Polityka energetyczna. Surowce strategiczne. Odnawialne źródła energii. Konieczność, czy utopia?” i w dyskusji poświęconej wodzie –„Kierunki działań w zakresie gospodarki wodnej”.

Obydwa panele cieszyły się dużym zainteresowaniem. W trakcie debaty energetycznej mówiono o sposobach finansowania inwestycji (Prezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha) i o polskim Miksie energetycznym, który stwarza więcej miejsca dla odnawialnych źródeł energii (Radosław Dudziński – Polenergia International S.A.) i o miejscu Polski w europejskiej polityce energetycznej.

Sesję „Kierunki działań w gospodarce wodnej” rozpoczął Prezes KZGW Witold Sumisławski, który zwracał uwagę na zbyt niską rangę gospodarki wodnej w polityce gospodarczej państwa i konieczność horyzontalnego spojrzenia na możliwości wykorzystania wody w gospodarce (transport, turystyka, jednocześnie zagrożenia powodziowe, susze). Mówiono również o finansowaniu inwestycji (Milena Zimoń - Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MIR), o zbyt małych środkach finansowych w stosunku do oczekiwań (dr Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący RI).

W konferencji wzięło udział ponad 160 osób.

Więcej informacji w załączonych materiałach.

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: