Dzień Pierwszy 8.XII.2015
(Miejsce konferencji: Hotel Ambasador Al. Piłsudskiego 26)
 

12:00 – 12:15

Rozpoczęcie konferencji - IGWP

12:15 – 13:00

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii i wynikające z niej systemy stanowienia cen zielonej energii.

 • regulacje europejskie (dyrektywa)
 • kierunki zmian dotyczące OZE
 • omówienie nowego systemu

13:00 - 13:15

Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków - Union Investment (Adam Lipka-Bebeniec)

13:15 - 14:00

Nowy system wsparcia OZE – system aukcyjny

 • różnice między nowym, a dotychczasowym systemem wsparcia (zielonych certyfikatów)
 • inne systemy wsparcia OZE

14:00 – 14:45

OZE – wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi
po 1 stycznia 2016 roku

15:00 – 16:00

Obiad

Fundusze Unijne na OZE i Ochronę Środowiska w aktualnej perspektywie unijnej

16:00 – 16:45

Omówienie programów operacyjnych aktualnej perspektywy finansowania 2014 – 2020 w kontekście inwestycji OZE i ochrony środowiska branży wodociągowej i energetycznej. Środki unijne dla projektów w zakresie Regionalnych Programów Europejskich Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 • Dostępne środki unijne dla projektów z poziomu regionalnego
 • Omówienie RPO Województw w Polsce w kontekście programów dla firm wodociągowo – kanalizacyjnych oraz dla OZE

16:45 – 17:00

Finansowanie kosztów szkód w środowisku naturalnym MENTOR S.A. - Jarosław Szymański

17:00 – 17:45

Omówienie programów operacyjnych aktualnej perspektywy finansowania 2014-2020 w kontekście inwestycji OZE i ochrony środowiska branży wodowiągowej i energetycznej i innych źródeł finansowania realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program LIFE
 • Inne źródła finansowania - środki norweskie i EOG 

17:45 – 18:15

Przerwa kawowa

18:15 – 19:00

Omówienie programów operacyjnych aktualnej perspektywy finansowania 2014-2020 w kontekście inwestycji OZE i ochrony środowiska branży wodociągowej i energetycznej i innych źródeł finansowania realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i Innowacyjna Gospodarka w kontekście branży wodociągowo-kanalizacyjnej i OZE
 • BIOSTRATEG - Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" - Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej. 

19:30

Uroczysta kolacja

Dzień Drugi 9.XII. 2015 rok - WARSZTATY

7:00 – 10:00

Śniadanie

Grupa 1

Grupa 2

10:00 – 10:15 Enexpol Energy (partner konferencji)

 

10:15 – 11:45 Praktyczne omówienie Systemu Aukcyjnego

 

Prelegent udzieli odpowiedzi na problematyczne kwestie związane z interpretacją nowych przepisów.
Przeprowadzi przykładową symulację aukcyjną.

 

11:45 – 13:30 Praktyczne omówienie zasad ubiegania się o dofinansowania unijne

 

 • Zasady konstruowania wniosków
  Kwalifikowalność wydatków
 • Tworzenie harmonogramów wnioskówPrzygotowanie budżetów
 • Przygotowanie do panelów ekspertów
 • Procedury oceny wniosków
 • Tryb odwoławczy (konstruowanie skutecznych odwołań)
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów skutkujących odrzuceniem projektów.

10:00 – 11:30 Praktyczne omówienie zasad ubiegania się o dofinansowania unijne

 

 • Zasady konstruowania wniosków
  Kwalifikowalność wydatków
 • Tworzenie harmonogramów wniosków Przygotowanie budżetów
 • Przygotowanie do panelów ekspertów
 • Procedury oceny wniosków
 • Tryb odwoławczy (konstruowanie skutecznych odwołań)
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów skutkujących odrzuceniem projektów.

 

11:30 – 11:45 Enexpol Energy (partner konferencji)

 

11:45 – 13:30 Praktyczne omówienie Systemu Aukcyjnego

 

Prelegent udzieli odpowiedzi na problematyczne kwestie związane z interpretacją nowych przepisów.
Przeprowadzi przykładową symulację aukcyjną.

13:30 – 14:30

Lunch

14:30

Zakończenie Konferencji

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Kontakt

Telefon
+48 52 376 89 25
Telefon
+48 52 376 89 21
Faks
+48 52 376 89 29

PARTNERZY KONFERENCJI