Prawo

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie informacje na stronie IGWP obejmujące tematykę prawną

Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
Trzy miesiące do obowiązku złożenia audytu energetycznego
Prawo do odliczenia VAT od inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej
Interpretacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. wydanej w sprawie III SZP2/16
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w sytuacji zatrudniania pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Nowy jednolity tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu” wraz z uzasadnieniem
Projekt ustawy Prawo Przedsiębiorców
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz koszty, do pokrycia których zobowiązana jest gmina
Potrącenie a obowiązek korekty VAT
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Obowiązkowy audyt energetyczny
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej
Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
Konferencja w spr. projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego
Zasiedzenie służebności przesyłu a prawo właściciela nieruchomości obciążonej do żądania wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie.
Zmiana ustawy o odpadach
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Działania Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w związku z projektem Kodeksu urbanistyczno - budowalnego
Wejście z życie ustawy Prawo Wodne w 2017 roku

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła