Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” powołała w grudniu 2014 roku zespół, którego zadaniem  jest opracowanie dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych  warunków   w sprawie projektowania i budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W skład Zespołu wchodzi dziewiętnaście  osób: czternastu przedstawicieli przedsiębiorstw wodnociągowo-kanalizacyjnych z całej Polski, dwóch pracowników naukowych z  uczelni technicznych z Lublina i Poznania oraz trzy  osoby reprezentujące Izbę.

Dotychczas odbyły się trzy spotkania, podczas których omówione i opracowane zostały warunki techniczne dla sieci kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych. Wszystkie założenia zespołu zostały wypracowane na podstawie zgłoszonych uwag, doświadczeń i niezbędnych dla branży założeń.

Zespół Prawny Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.
Czas pracy Zespołu: funkcja stała, bieżące opiniowanie i tworzenie aktów prawnych.
Forma pracy: korespondencja, posiedzenia, konsultacje telefoniczne (zależnie od wyznaczonego czasu i skali problemu)
Lista członków: stan na dzień: 28.06.2010 r.