Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że uruchomiony został dla pracowników i działów firm wodociągowo-kanalizacyjnych Dyżur BHP.  Celem utworzenia tej specjalistycznej platformy doradczej jest pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących szeroko pojętej tematyki BHP.

Z doradztwa w ramach porad korzystać mogą wyłącznie Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Doradztwo  jest nieodpłatne dla Członków IGWP. Pytania dotyczące BHP można zadawać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nr tel. 502 579 340 w każdy piątek od godz. 8.00 do godz. 10.00.

Dyżur  BHP – regulamin:

Dyżur BHP jest elementem działalności statutowej Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

  • Pytania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pytania powinny zawierać stopkę firmy/instytucji , stanowisko oraz imię i nazwisko osoby pytającej. Wiadomość z pytaniem może być wysłana jedynie z firmowego konta poczty elektronicznej.  IGWP zastrzega sobie wezwanie do uzupełnienia danych lub odrzucenie zapytania w przypadku niespełnienia w/w kryteriów.
  • Pytania do Pogotowia Taryfowego przyjmowane są w piątki od godz. 8.00 do godz. 10.00.
  • Odpowiedzi na pytania będą wysyłane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udzielane telefonicznie.
  • Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zastrzega możliwość publikacji wybranych pytań i odpowiedzi (bez ujawniania danych pytającego) na stronie internetowej IGWP, w „Zeszytach IGWP” oraz wykorzystanie ich w trakcie szkoleń organizowanych przez Izbę.

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie: Co powinna zawierać ocena zdrowia pracowników i w jakiej formie ją najlepiej ująć by spełniała wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych?

Odpowiedź: Szczegółowe regulacje dotyczące obowiązków pracodawców w związku ze stosowaniem szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86).

Pytanie: Proszę o podanie podstawy prawnej z zakresu weryfikacji uprawnień zgrzewacza w okresach co 2 lata

Odpowiedź: Mając na uwadze zapisy prawne nie ma przesłanki do weryfikacji uprawnień zgrzewacza w okresach co 2 lata na zasadach przyjętych dla spawaczy.

Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) – dalej r.b.h.p.s.

Pytanie: Kiedy należy utworzyć grupę ratownictwa chemicznego? Czy posiadanie tej grupy jest zależne od ilości posiadanych substancji chemicznych przez firmę?

Odpowiedź: Żaden przepis prawny nie określa ani nie narzuca obowiązku tworzenia grupy ratownictwa chemicznego ani innej służby  ratowniczej  w zakładzie pracy. Ustawowy obowiązek zapewnienia likwidacji pożarów i innych zagrożeń na terenach zakładów pracy spoczywa na krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym ( głównie na Państwowej Straży Pożarnej ) - ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenie MSWiA w sprawie krajowego sytemu ratownictwa chemicznego z  lutego 2011 roku. Natomiast w zakładach o szczególnym zagrożeniu, w tym zagrożeniu chemicznym i ekologicznym, przepisy określają konieczność tworzenia analizy zagrożeń w zakładach oraz sposobów ich eliminowania oraz zapobiegania (ustawa Prawo Ochrony Środowiska). 

Pytanie: Czy wszyscy pracownicy posiadający jakikolwiek kontakt z wodą np. będący monterami sieci wodociągowej powinni posiadać badania lekarskie ( sanitarno – epidemiologiczne )?

Odpowiedź: Profilaktyczne badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych należą do badań o szczególnym znaczeniu. Mają istotne zastosowanie dla ochrony zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa społecznego. Ich celem jest zapobieganie i wykrywanie zakażeń oraz chorób zakaźnych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191), które zastąpiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac (Dz. U. Nr 61, poz. 551) – ponownie uregulowało zasady badań lekarskich pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Pytanie: Obowiązek wynikający z art.209§ 1 pkt2 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca wyznacza liczbę pracowników do udzielenia pierwszej pomocy, uwzględniając rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 60 pracowników. Ilu pracowników musi przypadać na jedną osobę wytypowaną do udzielania pierwszej pomocy

Odpowiedź: Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.

Pytanie:  Jakie zmiany niesie za sobą nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Odpowiedź:  Nowe rozporządzenie wprowadza w § 4 ( rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. poz. 492) zapisy, o tym, że  prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami zawierającymi m.in.:

Pytanie: Proszę, o pomoc w kwestii norm i przepisów bhp jakie muszą być spełnione dla zejść (drabina) montowanych na stałe w szybach/studnie w oczyszczalniach 
ścieków, instalacjach doprowadzających wodę pitną i innych obiektach. Głębokość dla szybów/studni waha się w zależności od obiektu, w niektórych przypadkach przekracza wys. 3 m. 

Odpowiedź:Zejście po stałej drabinie do komory, zbiornika lub studni zlokalizowanej w przepompowni ścieków jest krótkotrwałą pracą związaną z przemieszczaniem się pracownika zawierającą jednak dodatkowe zagrożenia związane z miejscem pracy i środowiskiem pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p., praca na wysokości zaliczana jest do prac szczególnie niebezpiecznych, w związku z czym podlega specjalnym procedurom określonym w r.b.h.p. Przede wszystkim, podczas czynności schodzenia i wychodzenia pracownik powinien być zabezpieczony przed upadkiemz wysokości.

Pytanie : Rozporządzenie mówi, że do prac wykonywanych w miejscach zagrożonych wybuchem, zatruciem czy pożarem oraz w zbiornikach zamkniętych należy za każdym razem wydać pracownikowi pozwolenie. Jak rozwiązać ten problem np. w przypadku awarii, bowiem nie jest możliwe wydanie takiego polecenia przez przełożonego. Czy w szczególnych przypadkach można wydać takie polecenie ustnie? Czy można wydać takie polecenie jednorazowo lub raz na miesiąc? Czy wydawać takie pozwolenie jeśli prace te wykonują podwykonawcy?

Pytanie:  Proszę o odpowiedź czy pranie skażonej odzieży z oczyszczalni, składowiska odpadów wymaga prania w specjalistycznych pralniach , czy dopuszczalne jest pranie jej przez pracowników w pralkach zlokalizowanych na danych obiektach. W przypadku możliwości prania w pralkach jakie wymogi należy spełnić.

Odpowiedź: Nie ma wyraźnej delegacji dla prania odzieży skażonej w pralniach specjalistycznych, jednakże biorąc pod uwagę zapisy prawne dotyczące wymogów, które muszą spełnić pracodawcy należy uznać, że jest to zasadne.

Co powinna zawierać ocena zdrowia pracowników i w jakiej formie ją najlepiej ująć by spełniała wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych?

Szczegółowe regulacje dotyczące obowiązków pracodawców w związku ze stosowaniem szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86).