Pytanie: Nasza firma zleciła prace magazynowe osobie z zewnątrz. Czy mamy obowiązek zapewnić jej szkolenie oraz odzież i obuwie robocze?

Odpowiedź: Powierzając wykonywanie pracy osobie fizycznej na podstawie umowy cywilnoprawnej pracodawca stosownie do art. 304 k.p. powinien zapewnić bezpieczne i  higieniczne warunki jej świadczenia. Nie ma bezwzględnego obowiązku kierowania zleceniobiorców i wykonawców na wstępne badania lekarskie, czy też organizowania dla nich szkoleń bhp, gdyż powinności te dotyczą tylko pracowników. Jeśli jednak ze względu na rodzaj powierzonej pracy lub stopień występujących zagrożeń daną pracę powinny wykonywać osoby przeszkolone i o odpowiednim stanie zdrowia, pracodawca (zleceniodawca) może uzależnić zawarcie umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej od poddania się zleceniobiorcy (wykonawcy) badaniom lekarskim i odpowiedniemu przeszkoleniu.

Zgodnie z  art. 3041 k.p. ciążące na pracownikach obowiązki z zakresu bhp, o których mowa w art. 211 k.p., dotyczą również osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, w tym wykonujących umowę zlecenie. Ciążą one również na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

Zgodnie z art. 3044 w zw. z art. 2376 i art. 2377 k.p. pracodawcy powinni nieodpłatnie dostarczyć pracownikom (zleceniobiorcom):

- środki ochrony indywidualnej - o ile są one niezbędne do zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy,

- odzież i obuwie robocze - jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu albo jeśli wymagają tego względy technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i  higieny pracy.

Nie ma także przeciwskazań, aby w zawartej umowie ze zleceniobiorcą zawrzeć konieczność dysponowania przez tę osobę określonymi środkami i odzieżą w czasie wykonywania zleconej pracy w magazynie.