Pytanie: Zgodnie z art. 208 k.p. w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez rożnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad BHP wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Czy można tę funkcję powierzyć służbie BHP?

Odpowiedź: Przepisy nie określają, kto może być koordynatorem ds. BHP, ani jakie kwalifikacje powinien posiadać. Dobrze byłoby jednak, aby był to pracownik, który dobrze zna teren zakładu pracy oraz jego specyfikę i proces technologiczny, a także sprawnie będzie potrafił identyfikować zagrożenia występujące podczas wykonywania określonych prac.

Dla prawidłowości wykonania tej funkcji, osoba powołana do koordynowania prac pod względem bhp powinna przebywać stale na terenie prowadzenia prac. Wskazuje na to choćby punkt 2  art. 208 § 1 k.p., mówiący o nadzorze nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, a także punkt 4, który nakazuje informować pracodawców nawzajem oraz ich pracowników lub ich przedstawicieli o  działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

O odpowiedzialność w pełnieniu tej funkcji i jej wadze w procesie produkcyjnym niech stanowi fakt wyraźniej delegacji zapisu w prawie budowlanym, gdzie art. 22 koordynację prac w zakresie bhp przypisuje bezpośrednio Kierownikowi Budowy.

W związku z powyższym funkcja koordynatora ds. BHP powinna istnieć tak długo, jak długo prowadzone są prace, tak aby w każdej chwili mógł on przystąpić do działania.

Przepisy nie określają żadnych wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do osoby, której powierza się funkcję koordynatora ds. BHP. Warto jednak zapewnić, aby koordynator posiadał co najmniej doświadczenie zawodowe w zakresie miejsca prac lub czynności, które będą wykonywane, jak również posiadał aktualne szkolenie w zakresie BHP, właściwe do jego funkcji lub zawodu.

Jeżeli koordynowanie robót będzie dotyczyło czynności, do których wykonywania wymagane są szczególne kwalifikacje, to osoba, której powierzono powyższe zadanie powinna również posiadać takie kwalifikacje.

W przypadku, gdy koordynatorem ds. BHP ma być pracownik, któremu powierza się tę funkcję jako dodatkowy obowiązek, warto rozważyć kandydaturę osoby wykonującej już czynności zbliżone do tych, jakie będzie koordynowała. Zatem jeżeli będą to np. prace remontowe wykonywane w siedzibie urzędu, ich koordynowanie można powierzyć inspektorowi nadzoru budowlanego.

Zważywszy na zakres zadań, jakie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2  września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.), określono dla służby BHP (katalog zamknięty), powierzenie funkcji koordynatora BHP pracownikowi tejże służby byłoby dalece dyskusyjne. Niewątpliwie jednak pracownicy służby BHP powinni współdziałać z koordynatorem ds. BHP i wspólnie podejmować działania zmierzające do eliminacji zagrożeń występujących podczas prowadzenia prac.

Dodatkowo należy podkreślić, że zgodnie z art. 208 § 2 k.p., wyznaczenie koordynatora BHP nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia BHP zatrudnionym przez nich pracownikom.