Pytanie : Nasz pracownik przebywa na urlopie wychowawczym. Czy może on wykonywać w  tym czasie pracę zarobkową?

Odpowiedź: W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u  dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność pod warunkiem, że nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 1862 § 1 ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. - dalej k.p.). Może to być zatrudnienie na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia, o dzieło). Inną możliwość pracy podczas urlopu wychowawczego daje pracownikowi art. 1867 k.p. Zgodnie z tym przepisem, pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w  okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.