Pytanie: Czy wszyscy pracownicy posiadający jakikolwiek kontakt z wodą np. będący monterami sieci wodociągowej powinni posiadać badania lekarskie ( sanitarno – epidemiologiczne )?

Odpowiedź: Profilaktyczne badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych należą do badań o szczególnym znaczeniu. Mają istotne zastosowanie dla ochrony zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa społecznego. Ich celem jest zapobieganie i wykrywanie zakażeń oraz chorób zakaźnych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191), które zastąpiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac (Dz. U. Nr 61, poz. 551) – ponownie uregulowało zasady badań lekarskich pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na fakt, że z dniem 2 stycznia 2012 r. uchylone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191), nie ma natomiast nowego aktu prawnego regulującego tę kwestię. W praktyce, czekając na nowe przepisy wykonawcze (delegacja ustawowa na podstawie art. 10 ust. 2 u.z.z.l.), lekarze przeprowadzają badania na podstawie dotychczasowego rozporządzenia, z którego wynika, że pracownicy wykonujący:

„prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych” podlegają badaniom

lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych.