Pytanie:  Jakie zmiany niesie za sobą nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Odpowiedź:  Nowe rozporządzenie wprowadza w § 4 ( rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. poz. 492) zapisy, o tym, że  prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami zawierającymi m.in.:

1) charakterystykę urządzeń energetycznych;
2) opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
3) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia;
4) wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów czy
5) wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego.

Natomiast w myśl § 6 r.b.h.u.e. prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione. Obiekty z zainstalowanymi urządzeniami energetycznymi oraz urządzenia energetyczne powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Urządzenia energetyczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zgodnie z § 29 r.b.h.u.e. polecenie pisemne wykonywania pracy wydaje prowadzący eksploatację lub osoby przez niego upoważnione. Polecenie pisemne wykonania pracy zawiera co najmniej:

1) numer polecenia;
2) określenie osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy;
3) określenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy;\
4) określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac;
5) wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu.

Prowadzący eksploatację może określić dodatkowy zakres informacji, które powinny zostać umieszczone w poleceniu pisemnym. Polecenie to należy przechowywać przez okres nie krótszy niż 30 dni od daty zakończenia pracy. Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych ustala prowadzący eksploatację.

Przepisy r.b.h.u.e. określają wymagania dotyczące szeregu rodzaju prac przy eksploatacji urządzeń energetycznych. W szczególności chodzi tu o prace w kotłach lub zbiornikach (§ 12), komorach, kanałach i rurociągach sieci cieplnych (§ 13), przy narażeniu na promieniowanie jonizujące (§ 15), wewnątrz instalacji służących do dostarczania oraz magazynowania paliw (§ 16), przy urządzeniach i instalacjach gazowych (§ 22) oraz przy urządzeniach elektroenergetycznych (§ 25).

Na mocy § 34 r.b.h.u.e. utraci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 24 października br.