Pytanie: Proszę, o pomoc w kwestii norm i przepisów bhp jakie muszą być spełnione dla zejść (drabina) montowanych na stałe w szybach/studnie w oczyszczalniach 
ścieków, instalacjach doprowadzających wodę pitną i innych obiektach. Głębokość dla szybów/studni waha się w zależności od obiektu, w niektórych przypadkach przekracza wys. 3 m. 

Odpowiedź:Zejście po stałej drabinie do komory, zbiornika lub studni zlokalizowanej w przepompowni ścieków jest krótkotrwałą pracą związaną z przemieszczaniem się pracownika zawierającą jednak dodatkowe zagrożenia związane z miejscem pracy i środowiskiem pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p., praca na wysokości zaliczana jest do prac szczególnie niebezpiecznych, w związku z czym podlega specjalnym procedurom określonym w r.b.h.p. Przede wszystkim, podczas czynności schodzenia i wychodzenia pracownik powinien być zabezpieczony przed upadkiemz wysokości.

Są różne sposoby zabezpieczenia pracownika przed upadkiem z wysokości podczas przemieszczania się po drabinie: tylne pałąki (kabłąki) zabezpieczające zamocowane na stałej drabinie, szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną, urządzenia samohamujące montowane na szynach lub podłużnicach drabin, urządzenia mechaniczne lub ręczne służące do opuszczania pracownika do komory lub studni i wydobywania go z komory lub studni. Kabłąki mogą być stosowane na drabinach na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniach. Nie mogą jednak być stosowane na drabinach prowadzących do komór, zbiorników lub studni, do których jest utrudnione i ograniczone wejście. W tym wypadku należy stosować inne, np. wymienione wyżej, lub dobrane indywidualnie zabezpieczenia pracy podczas przemieszczania się na drabinie. Przy głębokości powyżej 3 metrów najbardziej korzystne i bezpieczne powinny być urządzenia samohamujące, do których pracownik przypina się poprzez linkę szelek bezpieczeństwa. Powyższe rozwiązania przyjmuje się pomimo braku w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy zakazu montowania tylnych zabezpieczeń, kabłąków na stałych drabinach prowadzących do komór, w tym w przepompowniach ścieków. W przypadku zastosowania kabłąków, pracownik, który straci przytomność, co jest prawdopodobne w komorach ze ściekami (siarkowodór, niedostateczny poziom tlenu, metan) albo ulegnie wypadkowi, nie będzie mógł być wydobyty (w tym głową do góry) na powierzchnię za pomocą linki asekurującej przez asekurujących go pracowników, ponieważ kabłąki będą utrudniać wykonanie akcji ratowniczej. Zgodnie z § 139 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) - dalej r.b.h.r.b. w przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. W myśl § 141 r.b.h.r.b. drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa, prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach,w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m. Zgodnie z § 142 ust. 4 r.b.h.r.b. długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.

Według § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438) - dalej r.b.h.o.ś. zbiorniki czerpalne w przepompowniach ścieków, zlokalizowane poza budynkiem pomp, powinny posiadać dwa rodzaje włazów: kanalizacyjne oraz montażowe, dostosowane do potrzeb ewakuacyjnych; zejścia na dno zbiorników czerpalnych, których głębokość nie przekracza 6 m, powinny być wyposażone w klamry złazowe; zejścia i wyjścia ze zbiorników mogą również odbywać się za pomocą drabin opuszczonych; w zbiornikach czerpalnych o znacznej głębokości należy stosować pomosty dodatkowe (stropy pośrednie, galerie, spoczniki). Przepisy § 37 r.b.h.o.ś. zobowiązują również do stosowania procedur opisanych w § 33 r.b.h.o.ś. Przepis § 33 r.b.h.o.ś stanowi, że (ust. 3) pracownik schodzący 
do pomieszczeń lub zagłębień przy kratach powinien być asekurowany co najmniej przez dwie osoby; (ust. 4) nad wejściem lub włazem do pomieszczenia lub zagłębienia powinno znajdować się urządzenie umożliwiające wydobycie pracownika w razie zasłabnięcia lub utraty przytomności.Przepis § 90 ust. 5 r.b.h.p. wymaga, aby w przypadku, gdy praca ma być wykonana wewnątrz zbiornika zawierającego materiały płynne lub sypkie, w którym istnieje możliwość utonięcia lub zasypania pracownika - niezależnie od zabezpieczenia odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej - pracownik  był opuszczany do wnętrza na pomoście lub innym urządzeniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie pracy.