Pytanie:  Proszę o odpowiedź czy pranie skażonej odzieży z oczyszczalni, składowiska odpadów wymaga prania w specjalistycznych pralniach , czy dopuszczalne jest pranie jej przez pracowników w pralkach zlokalizowanych na danych obiektach. W przypadku możliwości prania w pralkach jakie wymogi należy spełnić.

Odpowiedź: Nie ma wyraźnej delegacji dla prania odzieży skażonej w pralniach specjalistycznych, jednakże biorąc pod uwagę zapisy prawne dotyczące wymogów, które muszą spełnić pracodawcy należy uznać, że jest to zasadne.

Zgodnie z § 43 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) jeżeli przeznaczona do prania odzież robocza lub ochronna  jest szczególnie zabrudzona, a także, gdy wymagają tego specjalne względy higieny produkcji, w zakładzie pracy powinna być urządzona specjalna pralnia odzieży wyposażona w urządzenia mechaniczne do prania. Przy pralni należy zapewnić możliwość odpylania, dezynfekcji i suszenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także naprawy odzieży i obuwia roboczego.

Ogólne wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia pralni, określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. Nr 40, poz. 469). Zgodnie z powyższym przepisem pomieszczenia pralni powinny spełniać następujące wymagania:

– posiadać odpowiednią wentylację zapewniającą – niezależnie od miejscowych wyciągów zainstalowanych bezpośrednio przy urządzeniach lub maszynach pralniczych – wymianę powietrza w ciągu godziny co najmniej:

Rodzaj pomieszczenia

Nawiew (wymian/godz.)

Wywiew (wymian/godz.)

Pomieszczenia sortowni i magazynów odzieży brudnej oraz przeznaczone do   płukania i odwirowania odzieży

5

6

Pomieszczenia służące do moczenia, odkażania i ręcznego prasowania   odzieży

3

4

Pomieszczenia przeznaczone do gotowania odzieży, prania ręcznego i   mechanicznego oraz farbowania

6

7

– ściany w pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i par powinny być pokryte do wysokości co najmniej 2 m materiałem nienasiąkliwym, łatwo zmywalnym oraz odpornym na działanie środków stosowanych do czyszczenia, usuwania plam i prania,

– przewody rurowe doprowadzające media energetyczne do maszyn i urządzeń pralni (woda, para wodna) powinny być prawidłowo oznakowane barwami rozpoznawczymi.

– rury przewodzące zimną wodę należy osłonić izolacją ochronną, jeżeli przebiegają przez pomieszczenia o wilgotności względnej powietrza przekraczającej 75%,

– przewody rurowe doprowadzające do maszyn i urządzeń gorącą wodę oraz parę powinny mieć izolację ochronną. Temperatura powierzchni zewnętrznych rur przewodzących gorącą wodę i parę oraz maszyn i urządzeń pralniczych, z którymi może mieć bezpośredni kontakt pracownik, nie powinna przekraczać 55°C (328 K),

– ścieki z maszyn i urządzeń pralniczych eksploatowanych w pralni należy odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania podłogi,

– otwory i studzienki kanałów ściekowych na drogach, przejściach i stanowiskach pracy w pomieszczeniach pralni powinny być zabezpieczone pokrywami lub kratkami,

– maszyny i urządzenia pralnicze powinny być wyposażone w szczelne pokrywy wraz z urządzeniami zabezpieczającymi przed przypadkowym otwarciem podczas pracy tych maszyn oraz urządzeń,

– maszyny i urządzenia pralnicze sterowane automatycznymi programatorami powinny być wyposażone w mechanizmy umożliwiające ręczny spust kąpieli oraz otwarcie pokryw w przypadku awarii programatorów,

– maszyny pralnicze z osobnymi otworami załadunkowymi bębna zewnętrznego i wewnętrznego powinny być wyposażone w urządzenia unieruchamiające bęben pralniczy w czasie ładowania i wyjmowania odzieży,

– stanowiska ręcznego prasowania przy użyciu elektrycznych żelazek powinny być wyposażone w podesty lub dywaniki izolacyjne z materiałów dielektrycznych, jeżeli nie zastosowano innych skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej,

– urządzenia do mechanicznego prasowania za pomocą walców obrotowych powinny mieć zabezpieczenia chroniące przed przypadkowym wciągnięciem odzieży roboczej pracownika lub jego rąk pomiędzy prasujące elementy,

– urządzenia do mechanicznego prasowania za pomocą płyt dociskanych mechanicznie powinny mieć zabezpieczenie chroniące przed zwarciem lub dociśnięciem tych płyt w sytuacji, gdy między płytami znajdują się ręce obsługującego pracownika lub w czasie prac konserwacyjno-naprawczych,

– urządzenia i instalacje elektryczne w pralni powinny mieć zapewnioną ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim oraz pośrednim. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być potwierdzona pomiarami.