Pytanie: Jak zorganizować pracę w przestrzeniach zamkniętych?

Odpowiedź: Prace w zbiornikach zamkniętych wymagają specjalnych przygotowań organizacyjnych i technicznych określonych w instrukcji eksploatacji. Prace te powinny być wykonywane na polecenie pisemne pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.

Polecenie wejścia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawierać klauzulę "zezwalam na rozpoczęcie robót" oraz określać miejsce i czas pracy (miesiąc, dzień, godzina), rodzaj i zakres pracy oraz kolejność wykonywania poszczególnych czynności, rodzaj zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas wykonywanej pracy oraz sposób postępowania w razie ich wystąpienia, sposób sygnalizacji i porozumiewania się między pracującymi a ubezpieczającymi, drogi i sposoby ewakuacji, sposób prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy. W poleceniu należy podać osoby odpowiedzialne za przygotowanie i wykonanie pracy zarówno od strony wykonawcy, jak i służb eksploatacyjnych. W przypadku prac wewnątrz zbiornika służby eksploatacyjne są obowiązane opróżnić zbiornik i odłączyć go od innych instalacji i zabezpieczyć przed przypadkowym ich włączeniem lub uruchomieniem, przeprowadzić kontrolę składu powietrza wewnątrz zbiornika przed wejściem pracowników oraz zapewnić jego kontrolę podczas pracy. Do obowiązków wykonawcy robót należy: zastosowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny być określone szczegółowo w projekcie organizacji robót, zabezpieczenie miejsca pracy przed pożarem, zapewnienie urządzeń zabezpieczających i środków ochrony indywidualnej. Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika powinien pracować w zespole co najmniej trzyosobowym oraz posiadać sprzęt zabezpieczający, taki jak szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną, kask, aparat powietrzny lub przewód doprowadzający powietrze, wykrywacz gazu na metan i siarkowodór oraz urządzenie wskazujące procentową zawartość tlenu. W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika powinny być otwarte wszystkie włazy, a jeżeli jest to niewystarczające dla utrzymania właściwej jakości powietrza, należy zastosować mechaniczny dopływ świeżego powietrza. Jeżeli podczas wykonywania pracy wewnątrz zbiornika, znajdują się w nim materiały w stanie płynnym lub sypkim, zagrażające zasypaniem lub utonięciem pracownika, należy usunąć te zagrożenia lub zastosować odpowiednie zabezpieczenia, np. w postaci ruchomego pomostu opuszczanego. Zakończenie pracy w zbiorniku powinno być potwierdzone przez osobę, która wydała to polecenie.