Pytanie: Czy pracownicy pracujący na oczyszczalni ścieków mogą w tym samym dniu wykonywać prace na stacji uzdatniania wody?. Jeżeli mogą, jakie muszą być spełnione warunki bezpieczeństwa i higieny pracy?

Odpowiedź: Nie istnieją żadne odmienne uregulowania prawne zabraniające takim osobom wykonywanie tego typu prac w ciągu dnia. Zapisy dotyczące wykonywania tego typu prac powinny zostać ujęte w zakresach obowiązków pracowników, lub też w jakimkolwiek akcie zawarcie stosunku pracy. Możliwości wykonywania pracy uzależnione są również od sytemu czasu pracy panujący w danej jednostce.

Oczywiście należy pamiętać o przeprowadzeniu zgodnie z rozporządzeniem w spawie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stosowanych instruktaży stanowiskowych. W trakcie takiego instruktażu szczególną uwagę, należy zwrócić na panujące w środowisku pracy pracownika oczyszczalni ścieków i pracownika stacji uzdatniania wody zagrożenia. Jak wiadomo te zagrożenia mogą się od siebie różnić a ich poziom ryzyka jest również inny. Zgodnie z art. 207 § 2 pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki w szczególności organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Stosownie do art. 2071 § 1 i 2 k. p. pracodawca jest też obowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Pracownicy wykonujący pracę w oczyszczalni ścieków powinni mieć zapewniony dostęp do urządzeń higienicznosanitarnych, takich jak ustępy, natryski, umywalnie, szatnie przepustowe.
Należy również pamiętać iż osoby takie powinny być zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi poddane szczepieniom ochronnym.
Wymagania te mają na celu ochronę pracownika przed zagrożeniami w środowisku pracy.