Pytanie: Czy prowadzenie książek obiektów budowlanych dla sieci wodociągowych jest obowiązkowe, a jeżeli tak to na czym polega przegląd takiego obiektu budowlanego przewidziany w prawie budowlanym?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane to na właścicielu lub zarządcy ciąży obowiązek prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Jednakże zgodnie z zapisami ust. 2 w/w ustawy od powyższej sytuacji istnieją wyjątki. W myśl art. 29 ust. 1 pkt. 19a ppkt. b i c. sieci wodociągowe i kanalizacyjne nie wymagają pozwoleń na budowę. Brak obowiązku występowania o pozwolenie na budowę zwalnia właścicieli i zarządców zgodnie z powyższymi zapisami do zakładania i prowadzenia książek obiektu budowlanych. W praktyce jednak spotyka się sytuację, że właściciele oraz zarządcy prowadzą takowe książki tylko i wyłącznie dla własnego użytku. Podsumowując nie ma obowiązku prowadzenia książek obiektów budowlanych dla sieci wodociągowych.