Pytanie: Kto w zakładzie pracy jest odpowiedzialny za napisanie instrukcji BHP?

Odpowiedź: W myśl art. 2374 § 2 k.p. to pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Podobne stwierdzenie zawarte jest w § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

Mówi ono, że pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

Powyższe instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Ze względu na rodzaj i zakres informacji, jakie powinna zawierać tego typu instrukcja najlepiej byłoby gdyby przygotował ją przełożony, osoba znająca tryb, sposób pracy na stanowisku oraz zagrożenia z nim związane. Pracodawca może również zlecić za wynagrodzeniem wykonanie takich instrukcji specjalistom spoza zakładu pracy, którzy przy udziale przedstawicieli pracowników macierzystego zakładu, stworzą dobre merytorycznie instrukcje, dostosowane do specyfiki konkretnego zakładu pracy.

Główny Specjalista ds. Technicznych - Adam Gołębiewski