Jednym z zagadnień natury prawnej, związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, z którymi zwracają się Członkowie Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie’’ są wątpliwości dotyczące sposobu rozliczeń finansowych tytułem przenoszenia własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wątpliwości te związane są z kwestią możliwości wzajemnego rozliczenia się z tytułu przeniesienia własności urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, w przypadku gdy, strony te również łączy umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, polegającej na pomniejszaniu należności wynikających z usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rzecz danego odbiorcy usług.


W ocenie Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie’’ umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków powinna również określać wzajemne rozliczenie się stron. Wzajemne rozliczenie się stron oznacza nie tylko rozliczenie się przez odbiorcę usług z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, ale również rozliczenie się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z odbiorcą usług.

Należy również wskazać, że ustawodawca przedmiotową kwestię uregulował w art. 31 ust.3. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2015.139): ,,Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.’’

Zatem w pełni dopuszczalne jest rozliczenie opłat i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki z wierzytelnością odbiorcy usług.


Zastosowanie znajdzie tutaj klasyczna instytucja potrącenia, uregulowana w kodeksie cywilnym

 

Adwokat - Paweł Sikorski