9 kwietnia 2013 roku z inicjatywy Senatora Michała Wojtczaka i Posła Tomasza Szymańskiego odbyło się spotkane w sprawie nowelizacji  ustawy o zzwwizoś. Ze strony Izby uczestniczyli Dyrektor Izby Dorota Jakuta, r.pr. Izby prof. Bartosz Rakoczy, prawnik Izby Paweł Sikorski. W trakcie spotkania omówiono założenia do nowelizacji ustawy oczekiwanej  przez Izbę.  Parlamentarzyści wskazali na potrzebę uregulowania problematyki przyłączy. Omówiono także problematykę wód opadowych i roztopowych, przedstawiciele Izby zgłosili uwagi do projektu ustawy autorstwa Posła na Sejm Adam Szeinfelda wskazując przede wszystkim na brak definicji pojęcia otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, podniesiono także,  że w projekcie ograniczono się jedynie do kwestii rozszerzenia definicji wód opadowych i roztopowych, kwestii taryf, i rozliczania wód opadowych i roztopowych. Wskazano, że prawodawca skoncentrował się na problematyce jednostki miary powierzchni utwardzonej, i kwestii tej nadał priorytetowe znaczenie. W projekcie ustawy w ogóle pominięto problem utrzymania odpowiednich urządzeń, zadań własnych gminy, obowiązków właścicieli nieruchomości itd. Przedstawiciele Izby wskazali ponadto, że niekoniecznie zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych musi wiązać się z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, ale na pewno wiąże się z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Parlamentarzyści wskazali na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych  nowelizacji ustawy. Uzgodniono również,  iż nowelizacja ustawy branżowej będzie wiązała się z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie poprzez uregulowanie problematyki wód opadowych i roztopowych.