W październiku 2012 roku z inicjatywy Posła Szejnfelda przesłano IGWP do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o zzwwizoś w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

IGWP rozpoczęła proces konsultacji poselskiego projektu. Sama idea prawnego uporządkowania tego zakresu działania ,również dotyczącego branży wodociągowo-kanalizacyjnej, została odebrana pozytywnie ponieważ konieczność regulacji w tym zakresie była zgłaszana przez IGWP od długiego już czasu.

Odnosząc się jednak do szczegółowych kwestii i przyjętych rozwiązań, zauważyć można ich fragmentaryczność. W projekcie ograniczono się jedynie do kwestii rozszerzenia definicji wód opadowych i roztopowych, kwestii taryf, i rozliczania wód opadowych i roztopowych. W opinii Zespołu prawnego IGWP powstało  wrażenie, żeustawodawca skoncentrował się na problematyce jednostki miary powierzchni utwardzonej, i kwestii tej nadał priorytetowe znaczenie. W  projekcie ustawy w ogóle pominięto problem utrzymania odpowiednich urządzeń, zadań własnych gminy, obowiązków właścicieli nieruchomości itd.

Tekst nowelizacji ustawy o zzwizoś w wersji zaproponowanej przez „ustawodawcę” i jej uzasadnienie

USTAWA

z dnia    2012 r.

o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Art.1

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1003, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg, parkingów i dachów".

2) art. 23 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) kryteria różnicowania cen i stawek opłat z zastrzeżeniem, że opłaty za odprowadzanie do wód lub ziemi ścieków, o których mowa w art. Z pkt 8 lit. c, ustala się na podstawie jednostki miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni".

3) art, 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na
podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni z której ścieki są odprowadzane."

4) art. 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. W razie braku urządzeń pomiarowych:

a) ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie Ul11 o \vy, o której mowa wart. 6 ust. l, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie oraz ustala się powierzchnię zanieczyszczoną o trwalej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki."

Art.2

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia

Uzasadnienie

Projekt inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1003, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 20 lOr. Nr 238, poz. 1578) stanowi realizację postulatów zgłaszanych przez gminy.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz.886) jest niekonstytucyjne, ponieważ Minister Budownictwa w w/w rozporządzeniu wyszedł poza ramy upoważnienia ustawowego. Problem sprowadza się do tego, że wskazane rozporządzenie dopuściło możliwość stosowania w taryfach przelicznika metrów kwadratowych dla odwadnianej powierzchni, natomiast takiej zasady nie przewiduje cytowana ustawa.

Należy podkreślić, że podmioty odprowadzające ścieki opadowe stosują przy kalkulacji opłat miernik powierzchni jako najbardziej czytelny (nr'). Taka też był intencja Ministra Budownictwa, którą zawarł w swoim rozporządzeniu.

Podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku ustalania opłat za wody opadowe z dachów, przyjęcie innego miernika obliczeniowego niż metry kwadratowe, np. metrów sześciennych jest w zasadzie niemożliwe, albowiem:

l) niemożliwe jest zainstalowanie na każdym dachu urządzenia pomiarowego, wadliwym jest przyjęcie miernika biorącego pod uwagę pomiary średnich opadów atmosferycznych (miernik bardzo zawodny). Zaznaczyć trzeba, że odwadnianie powierzchni dachów ze ścieków opadowych jest znaczącą pozycją w działalności każdego podmiotu zajmującego się odprowadzaniem ścieków, a ustalenie algorytmów pozwalających na przejście z jednostek powierzchni na jednostki objętości jest w ocenie wnioskodawców niecelowe.

Sądy związane są tylko ustawami, mogą więc kwestionować taryfy opracowane przez gminy w oparciu o wadliwe rozporządzenie. Aby tego uniknąć koniecznym jest niezwłoczne dokonanie nowelizacji w sposób reprezentowany w projekcie.

Skutki prawne: umożliwienie Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydania rozporządzenia zgodnie z delegacją ustawową i pierwotną intencją ustawodawcy.

Skutki społeczne i ekonomiczne: doprowadzenie do jednoznacznego ujednolicenia zasadtworzenia przejrzystych taryf oraz umożliwienie większej ilości gmin na wprowadzenie opłat  za wody opadowe i roztopowe.

Przyjęcie ustawy nie powoduje ujemnych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.