9.03.2012 r. w Warszawie – odbyło się posiedzenie Zespołu powołanego dla opracowania projektu  tzw. małej noweli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w toku którego:

a/ prof. Bartosz Rakoczy omówił   projekty zmian opracowane przez  niego na podstawie ustaleń z posiedzenia tego Zespołu w siedzibie Izby, w dniu  11.01.2012 r.,

b/  uczestnicy omówili i zaproponowali  wprowadzenie zmian  zapisów w projektach,

Projekt małej noweli przekazano Ministerstwu wraz z  uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy.

Opracowany przez IGWP projekt małej nowelizacji ustawy, zawiera m. in. zmianę definicji przyłącza kanalizacyjnego (co jest istotne w związku rozbieżnościami w interpretacji definicji przez sądy i urzędy kontrolne), uzupełnienie dot. treści umów, możliwości odcięcia przyłącza, ustalania ilości usług, dot. wykreślenia art. 31 ustawy ( przejmowanie sieci od inwestorów), zmiany w ustawie Prawo wodne polegające na nałożeniu na właściciela gruntu obowiązku założenia na własny koszt wodomierza służącego opomiarowaniu ilości wody na ,,ujęciu własnym”  i umożliwieniu przedsiębiorstwu wodociągowo- kanalizacyjnemu dysponowania tym pomiarem, w celu ustalenia ilości odprowadzanych ścieków.