W dniu 02 lipca 2015 roku w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie w sprawie definicji przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego  z Sekretarzem  Stanu w Ministerstwie,  Panem Pawłem Orłowskim, w którym oprócz  przedstawicieli Izby  uczestniczyli także:  przedstawiciel Związku Miast Polskich oraz przedstawiciele UOKiK. W trakcie spotkania dyskutowano nad brzemieniem definicji zaproponowanych przez Ministerstwo, które jednolicie zdefiniowane zostały dla przyłącza kanalizacyjnego j i wodociągowego  jako: ,,znajdujący się w granicach nieruchomości odbiorcy usług odcinek przewodu ….’’.

Izba podniosła m.in., że kryterium granicy jest kryterium niestałym z uwagi na podziały i scalania gruntów nadto konsekwencją ich wprowadzenia będzie obciążanie wszystkich pozostałych odbiorców usług kosztami przyłączenia i usuwania ewentualnych awarii u jednego odbiorcy.

Izba przedłożyła także opracowane przez  Izbę skutki finansowe wprowadzenia nowelizacji  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w brzmieniu zaproponowanym przez Ministerstwo. Izba zaproponowała także, aby pozostawić bez zmian definicję przyłącza wodociągowego jako definicji która nie jest przedmiotem problemów interpretacyjnych, natomiast zaproponowała zmianę definicji przyłącza kanalizacyjnego na następującą :

„przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną”.

Izba w uzasadnieniu wskazała m.in. że definicja ta winna uwzględniać aspekty techniczne przyłączy jako odcinków łączących wewnętrzne instalacje w nieruchomości odbiorców usług z siecią.

Stanowisko co do definicji która powinna uwzględniać aspekt techniczny poparł także przedstawiciel Związku Miast Polskich.

W wyniku dyskusji uczestników spotkania ustalono że w Ministerstwie Infrastruktury odbędzie się następne spotkanie  w celu wypracowania  nowego brzmienia definicji przyłącza.

Załączniki:

- uwagi Izby do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- skutki finansowe wprowadzenia nowelizacji ustawy
- projekt ustawy o zmianie ustawy

 

Wyszukiwanie