Ustawa o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu ŚciekówPoniżej przedkładamy prace Izby dotyczące zmian ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
Tekst ujednolicony: pdfUstawa_o_zbiorowym_zaopatrzeniu_w_wode_i_zbiorowym_odpro.pdf215.65 KB

 

 

Informujemy Państwa o dalszych pracach dotyczących ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Izba Gospodarcza „ Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż stosownie do pisma Pana Marka Posobkiewicza Głównego Inspektora Sanitarnego otrzymanego w dniu 21.09.2015r., znak: GIS-PR-020-10/RMWJT/15/15, wniosła w dniu 28.09.2015r. w formie zgłoszenia zainteresowania pracami uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 02 lipca 2015 roku w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie w sprawie definicji przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego  z Sekretarzem  Stanu w Ministerstwie,  Panem Pawłem Orłowskim, w którym oprócz  przedstawicieli Izby  uczestniczyli także:  przedstawiciel Związku Miast Polskich oraz przedstawiciele UOKiK. W trakcie spotkania dyskutowano nad brzemieniem definicji zaproponowanych przez Ministerstwo, które jednolicie zdefiniowane zostały dla przyłącza kanalizacyjnego j i wodociągowego  jako: ,,znajdujący się w granicach nieruchomości odbiorcy usług odcinek przewodu ….’’.

Izba podniosła m.in., że kryterium granicy jest kryterium niestałym z uwagi na podziały i scalania gruntów nadto konsekwencją ich wprowadzenia będzie obciążanie wszystkich pozostałych odbiorców usług kosztami przyłączenia i usuwania ewentualnych awarii u jednego odbiorcy.

W dniu 26 maja 2015 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Paweł Orłowski skierował do Izby zaproszenie do udziału w spotkaniu roboczym które wyznaczone zostało ostatecznie na 2 lipca 2015 roku  z uwagi na ustalenia Komisji Środowiska Senatu, co do potrzeby dyskusji na temat proponowanych zmian w zakresie definicji przyłączy.

W dniu 19 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Środowiska w której uczestniczył  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Paweł Orłowski oraz   przedstawiciele Izby na spotkaniu tym Pana  Minister przedłożył propozycję  dotyczącą  definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego  które dla przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe definiuje jako: ,,znajdujący się w granicach nieruchomości odbiorcy usług odcinek przewodu’’

Z uwagi na argumenty przedstawione przez Izbę wskazujące na niezasadność tak przyjętego kryterium granicy nieruchomości, uczestnicy spotkania uzgodnili że powołany zostanie zespół do wypracowania definicji przyłącza.