Unia Europejska
Farmaceutyki w środowisku

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne. Grupa robocza Parlamentu Europejskiego Rolnictwo i gospodarka wodna, opracowała wytyczne do dalszej dyskusji tak aby uzyskać opinię interesariuszy oraz wsparcie polityczne dwóch posłów PE: Michela Dantin i Petera Liese. Dostęp do konsultacji online oraz informacja na temat spotkania grupy roboczej znajdują się na blogu EurEau. Weźmiemy udział w konsultacjach.

DG SANTE i chloran

Ekspert EurEau uczestniczył w spotkaniu w sprawie regulacji stosowania środków biobójczych.

Microplastik

Przedstawiciele EurEau uczestniczyli w konferencji na temat mikroplastiku, zorganizowanej przez szwedzki oddział IWA (Międzynarodowa Organizacja Wodna), szwedzkie Wodne Centrum Badawcze, Szwedzką Agencję ds. Morza i Gospodarki Wodnej, organizację Svenskt Vatten. Prezentacje są dostępne tutaj.

Glifosat

Kraje członkowskie UE głosowały nad odnowieniem licencji na stosowanie glifosatu przez następne 5 lat. Stosowanie glifosatu będzie dozwolone.

UE widzi potrzebę większej kontroli zanieczyszczeń farmaceutykami

Instytucje związane z medycyną oraz ochroną środowiska zwróciły się do KE o legislację, która zajęłaby się problemem farmaceutyków w środowisku. KE jest w trakcie opracowywania strategii związanej z tym zagadnieniem. KE opublikowała już mapę drogową
W piśmie skierowanym do Komisarza Karmenu Vella zainteresowani zwracają uwagę na konieczność ograniczenia przenikania farmaceutyków do środowiska I poszerzenia odpowiedzialności producentów.

Środki ochrony roślin – konsultacje społeczne

W ramach program REFIT (uproszczenie prawa UE i zmniejszenie jego kosztów), Komisja Europejska rozpoczęła ewaluację prawa regulującego stosowanie pestycydów i środków ochrony roślin. Opublikowała również ankietę dla interesariuszy, dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (MRL). Termin jej wypełnienia upływa 31 grudnia b.r. Udostępniona jest również ankieta do konsultacji społecznych (termin wypełnienia upływa 12 lutego 2018 r.). Doradca KE, ECORYS będzie konsultować się z EurEau.

Dyrektywa azotanowa

EurEau spotkała się z Dyrekcją Generalną ds Środowiska (DG ENV) odpowiedzialną za tę dyrektywę.

Dyrektywa w sprawie wody do picia

Dyrektywa ma być przyjęta przez Kolegium Komisarzy w styczniu 2018r. Przez wiele ostatnich tygodni EurEau była bardzo aktywna w konsultowaniu i opiniowaniu propozycji KE. Szczególnie istotne były działania w kierunku wzmocnienia zapisów art. 10 dotyczącego materiałów kontaktujących się wz wodą do picia.

Materiały i produkty kontaktujące się z wodą do picia

EurEau oraz organizacja producentów European Drinking Water, spotkały się z Komisją Europejską, aby omówić kwestię regulacji wymagań dla materiałów kontaktujących się z wodą do picia.

Wymagania dla kąpielisk

DG ENV zorganizowała spotkanie konsultacyjne w sprawie jakości wody w kąpieliskach, na podstawie propozycji Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to element przygotowań do weryfikacji dyrektywy kąpieliskowej.

Infrastruktura krytyczna

Dyrekcja Generalna d.s. migracji i spraw wewnętrznych (DG HOME) zorganizowała spotkanie krajów członkowskich oraz podmiotów zajmujących się infrastrukturą krytyczną. Sekretarz Generalny EurEau zaprezentował sytuację w sektorze. DG HOME rozpoczyna rewizję dyrektywy w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (2008/114/EC). Jest to częścią europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej.

Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

KE chce poszerzyć zakres obowiązywania tej dyrektywy (2003/98/EC). Obecnie podmioty, które nie są publiczne (własność rządu lub samorządu), czyli na przykład dostarczające usługi na podstawie zamówień publicznych, koncesji, finansowane z pieniędzy państwowych, nie podlegają dyrektywie. To może się zmienić podczas rewizji dyrektywy na wiosnę 2018r. EurEau ma być reprezentowana przez trzech przedstawicieli, którzy zaprezentują sytuację w ich przedsiębiorstwach.

Mapa drogowa dla ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej

KE opublikowała mapę drogową w październiku. Grupa robocza EurEau, jako jeden z 82 podmiotów, opracowała odpowiedź. Wszystkie opinie, jakie KE otrzymała dostępne są tutaj.

Spotkanie Strategicznej Grupy Koordynującej ramowej dyrektywy wodnej

Przedstawiciele EurEau uczestniczyli w spotkaniu Grupy (SCG) w ramach Wspólnej Polityki Wdrażania, na tematy bieżące, szczególnie dotyczące współpracy Dyrekcji Generalnych ENV (Środowisko) I AGRI (Rolnictwo).

Odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR): Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Po raz dziesiąty Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach odbył się 15 listopada. Jego celem jest budowanie świadomości na temat rozsądnego i ostrożnego stosowania antybiotyków oraz konieczność zwiększenia inwestycji w nowe rozwiązania. Europejski Plan Jedno Zdrowie będzie zawierać nadania wpływu antybiotyków na środowisko.

Wspólna Polityka Rolna (CAP): Komunikat KE

DG AGRI opublikowała komunikat COM(2017)713: Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności. Najważniejsza dla nas kwestią jest problem zanieczyszczenia wód pestycydami i azotanami.

Metody oparte na faktach (Evidence-Based-Methods)S.

Armelle Hebert reprezentowała EurEau na spotkaniu w ramach grupy roboczej “chemicals”.

Spotkanie WATenERgy Cycle

EurEau uczestniczyła w spotkaniu w ramach projektu WATenERgy CYCLE. Celem projektu jest integracja gospodarki wodnej na Bałkanach, w zakresie efektywnego zarządzania zasobami, budowania odporności na zmiany klimatu.

Zrównoważony Cel Rozwoju nr 6 (SDG6) i Unia małych i średnich przedsiębiorstw (SME UNION)

EurEau była reprezentowana na kolacji roboczej w PE, organizowanej przez SME UNION I europosła Paula Rubiga. Była to okazja do zaprezentowania naszej pracy nad Zrównoważonymi Celami Rozwoju Narodów Zjednoczonych, po kongresie w Bilbao.

Bułgarska Prezydencja Rady Unii Europejskiej

Sekretariat Generalny EurEau spotkał się z attachés Stałego Przedstawicielstwa Bułgarii w UE, w celu omówienia planów Bułgarii w zakresie zagadnień wodnych. Kraj obejmuje prezydencję w styczniu 2018r

Międzynarodowe sprawy wodne

Sekretariat Generalny EurEau był reprezentowany na spotkaniu DG ENV w sprawie międzynarodowych spraw wodnych. KE przedstawiła raport ze współpracy UE z Chinami, Indiami i Iranem, którzy są partnerami strategicznymi w ramach SDG6.

Mapa drogowa ewaluacji dyrektywy ściekowej.

KE opublikowała mapę drogową. EurEau wysłała stanowisko. Ocena kontroli sprawności powinna być zakończona pod koniec 2018r.

Odzysk i ponowne wykorzystanie wody

Iacovos Papaiacovou, członek Walnego Zgromadzenia EurEau, uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej DG ENV.

Monitoring wód śródlądowych i przybrzeżnych z przestrzeni

Unijny projekt EOMORES ma na celu rozwój usług komercyjnych monitorowania jakości wód wykorzystując dane z satelitów obserwujących Ziemię. EOMORES czeka na zgłoszenia podmiotów zainteresowanych udziałem w projekcie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Badania Międzynarodowego Związkuk Organizacji Zlewniowych INBO

INBO, Międzynarodowe Biuro Wodne IOWater oraz Francuska Agencja Bioróżnorodności opublikowały kwestionariusz zapraszając się do dzielenia się doświadczeniami i ciekawymi przypadkami dotyczącymi ekologicznych kompensacji w ciekach.

EurEau w mediach

Radio Bilbao nadawało audycje na temat kongresu EurEau w Bilbao. Powstał również krótki film, na którym widać między innymi obrady komisji EU3. W “Pan European Networks” pojawił się artykuł na temat publikacji EurEau o danych na temat sektora usług wod-kan.

Ważne terminy

21-25 maja 2018r.: Zielony Tydzień UE, temat przewodni: „Zielone miasta dla zielonej przyszłości”

11 czerwca 2018r.:  konferencja NORDIWA (woda do picia), Oslo (Norwegia)

8 października 2018r.: forum AMWAJ – woda w basenie Morza Śródziemnego, Barcelona, Hiszpania

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.