Tematami omawianymi w najnowszym newsletterze są: Przejrzystość działalności przedsiębiorstw z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego i jego benchmarking, gospodarka o obiegu zamkniętym, Dyrektywa dotycząca oczyszczalnia ścieków komunalnych, ponowne wykorzystanie wody oraz międzynarodowy benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Przejrzystość działalności, benchmarking

Komitet Wykonawczy EUREAU (ExCom) zatwierdził projekt dokumentu w sprawie przejrzystości w zarządzaniu usługami wodociągowymi przygotowany przez komisję EUREAU do spraw benchmarkingu i przejrzystości działania.

Kwestie benchmarkingu i przejrzystości działania wodociągów były również omawiane w Tiranie, gdzie EUREAU została zaproszona do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez Regulatorów Rynku Wody (WAREG) wraz z Aqua Publica Europea i IWA. .

Biuro EUREAU pracuje również nad dokumentami o prawach człowieka do wody i urządzeń sanitarnych które zostały już omówione w Komisji EUREAU ds. Ekonomii i Spraw Prawnych (EU3).

Gospodarka o obiegu zamkniętym

W dniu 4 marca Rada Europejska (składająca się z tej okazji z krajowych ministrów środowiska) skomentowała plan działania na temat Gospodarki o obiegu zamkniętym. Tak samo jak EUREAU Rada wezwała do zachęty do wspierania wykorzystywania surowców wtórnych, wspierając rynek odzysku fosforu. Konkluzje Rady zostaną przyjęte w dniu 20 czerwca. EUREAU będzie w ciągłym kontakcie z przedstawicielami Rady, aby upewnić się, że nasza propozycja będzie wzięta pod uwagę.

Propozycja Rozporządzenia o nawozach została opublikowana przez Komisję Europejską w dniu 17 marca. Propozycja ta zawiera przychylne spojrzenia dla użycia surowców wtórnych: takich jak fosfor odzyskany z osadów ściekowych. Proces legislacyjny w parlamencie europejskim będzie prowadzony przez Komisję ds. Ochrony Środowiska. EUREAU będzie ściśle współpracować w tym zakresie z Komisją i na bieżąco wnosić odpowiednie poprawki związane z usługami wodnymi.

Wniosek o zmianę załączniku1B do Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych

W dniu 9 marca 2016 roku, na spotkaniu Grupy Strategicznej Koordynacyjnego wspólnej strategii wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej - Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian w tabeli 1 w załączniku pierwszym Dyrektywy oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD). Trzy punkty są przedmiotem dyskusji:

1. zastąpienie parametru "Chemical Oxygen Demand (COD) " [Chemiczne zapotrzebowanie na tlen] do "Total Organic Carbon (TOC)" [Całkowita zawartości węgla organicznego] i odpowiadające im wartości stężenia i minimalnego procentowego zmniejszenia

2. zmiana tekstu wprowadzającego do zmienionej tabeli 1 z "wartościami stężeń lub procentu redukcji stosuje się" do "wartości koncentracji i do stopnia redukcji stosuje się", a także usunięcie odpowiedniego przypisu 1 "obciążenie" dopływających jako odniesienie redukcji

3. Zmiana wymogów dotyczących zawiesin z opcjonalnych na obowiązkowe.

EUREAU wyraziła zaniepokojenie dotyczące tych zmian. Komisji ds. Ścieków opracuje nad bardziej szczegółową odpowiedź na następnym posiedzeniu Grupy Ekspertów w dniach 26-27 maja 2016 r.

Grupa do spraw ponownego wykorzystania wody

Przedstawiciel EUREAU uczestniczył zebraniu grupy do spraw ponownego wykorzystania wody spotkaniu na Malcie w dniach 17-18 marca. Grupa jest w trakcie opracowywania propozycji wytycznych dotyczących ponownego wykorzystania wody do nawadniania w celu promowania ponownego użycia wody. Końcowy projekt wytycznych powinien być gotowy do połowy czerwca.

Jednocześnie, Komisja ds. Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej zobowiązała Wspólne Centrum Badawcze do opracowania wniosków technicznych dotyczących minimalnych wymagań jakościowych dla ponownego wykorzystania wody. Praca nad tym ma zostać sfinalizowana do końca roku 2016. Dokument ten, przeznaczony dla decydentów i menedżerów zarządzających zasobami wodnymi, będzie podstawą formalną dyskusji między Radą Europejską i Parlamentem Europejskim w 2017 roku.

Międzynarodowy benchmarking przedsiębiorstw Wodociągowo-kanalizacyjnych (European Benchmarking Co-operation)

EBC przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do udziału w tegorocznej edycji Międzynarodowego Benchmarkingu (IB2015).

Więcej: https://www.waterbenchmark.org/news/Registration-for-the-next-exercise-(IB2015)-now-open/63

Mateusz Bogdanowicz

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych