W 2016 roku EUREAU będzie pracować nad:

Dyrektywa dotycząca wody pitnej: Komisja Europejska przeprowadzi ocenę skutków opcji politycznych, które wykraczają poza obecny zakres Dyrektywy dotyczącej wody pitnej. Eureau będzie monitorowało prace Komisji i zainteresowanych stron, oraz oceniać postęp prac.

Przelewy burzowe (Combined Sewer Overflow): Wydaje się, że Komisja Europejska zamierza działać w kwestii, która mogłaby mieć potencjalnie konsekwencje kosztowe i karne dla krajów członkowskich. Eureau prowadzi i będzie prowadzić jak najwięcej debat w tej kwestii i będzie starało się odzwierciedlić poglądy członków.

Ramowa Dyrektywa Wodna: Komisja Europejska wyraziła zainteresowanie stanowiskiem Eureau w tej sprawie. Komisja zamierza oceniać Plany Zarządzania Zlewni Rzek w przyszłym roku, EUREAU będzie angażować  w dyskusje z zainteresowanymi stronami, aby zrozumieć różne stanowiska i budować sojusze.

Gospodarka cyrkulacyjna (gospodarka o obiegu zamkniętym): Eureau będzie monitorowało prace Komisji w tym zakresie, tj. czy wywiąże się z obietnicy w zakresie ponownego wykorzystania wody i traktowania osadów ściekowych jako do nawozu .Będziemy współpracować z Komisją w celu opracowania szczegółów.

Benchmarking oraz inicjatywa Right2Water: Eureau wybrało strategię kontynuowania współpracy z Komisją i aktywnego udziału w tym zakresie. Będziemy robić więcej, aby okazywać nasze zaangażowanie dla polityków i zainteresowanych stron w tej sprawie. Będziemy współpracować w szczególności przy opracowywaniu wskaźników dla analizy ONZ Prawo człowieka do wody urządzeń sanitarnych (Human Right to Water and Sanitation).

Mikrozanieczyszczenia w wodzie: Lobby farmaceutyczne i chemiczne jest bardzo silne dlatego Eureau będzie nadal budować wsparcie dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i kształtować strategiczne podejście Komisji do Farmaceutyków, aby upewnić się, że Komisja ma dostęp do różnych opinii.

Mateusz Bogdanowicz

Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych