W dniu 16 grudnia 2015 roku Izba wysłała do uczestników badania ankietowego Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce za rok 2014.
W bieżącym Raporcie zamieszczono 7 nowych wskaźników związanych z energochłonnością procesów dotyczących poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Szczegółowa lista wskaźników zawartych w tegorocznym opracowaniu:

1. WSKAŹNIKI EKSPLOATACJI
- Efektywność obsługi sieci bez przyłączy i przykanalików
- Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy
- Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików
- Awaryjność eksploatowanych przepompowni ścieków
- Wskaźnik czyszczenia sieci wodociągowej
- Wskaźnik czyszczenia sieci kanalizacyjnej
- Udział zdalnych odczytów wodomierzy

2. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE INWESTYCJI I REMONTÓW
- Stopień wymiany sieci wodociągowej
- Przyrost nowej sieci wodociągowej
- Stopień wymiany sieci kanalizacyjnej
- Przyrost nowej sieci kanalizacyjnej

3. WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
- Energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę
- Energochłonność procesu poboru wody
- Energochłonność procesu uzdatniania wody
- Energochłonność procesu dostarczania wody
- Energochłonność procesu odbioru i oczyszczania ścieków
- Energochłonność procesu odbioru ścieków
- Energochłonność procesu oczyszczania ścieków
- Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków
- Straty wody
- Straty wody w tys. m3 na km sieci
- Sprawność sieci
- Wody przypadkowe

4. WSKAŹNIKI FINANSOWE
- Rentowność sprzedaży brutto (ROS brutto)
- Rentowność sprzedaży netto (ROS)
- Rentowność działalności wodociągowo- kanalizacyjnej
- Rentowność działalności wodociągowej
- Rentowność działalności kanalizacyjnej
- Cena wskaźnikowa netto za 1 m3 wody
- Cena wskaźnikowa netto za 1 m3 ścieków
- Płynność bieżąca
- Wskaźnik finansowania majątku kapitałem własnym
- Obsługa długu nadwyżką finansową
- Ściągalność należności za wodę i ścieki
- Sprzedaż wody na korzystającego
- Względny przyrost majątku

Benchmarking wykresy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mateusz Bogdanowicz - Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych