Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” serdecznie dziękuje Członkom Izby za przekazanie, w odpowiedzi na prośbę z dnia 27.04.2018 roku, informacji o sposobie rozpatrzenia przez organ regulacyjny złożonych wniosków taryfowych.

Przechodząc do otrzymanych danych, wyjaśniamy, iż do Izby wpłynęły łącznie dziewięćdziesiąt trzy odpowiedzi. Z ich analizy wynika, że organ regulacyjny w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku taryfowego, wg informacji otrzymanych do dnia 30.04.2018 roku do godz.14.00, podjął następujące czynności:

  1. w dwudziestu przypadkach wydana została decyzja zatwierdzająca taryfę;
  2. w dwóch przypadkach organ regulacyjny odmówił w drodze decyzji zatwierdzenia taryfy;
  3. w siedemdziesięciu jeden przypadkach organ regulacyjny nie wydał jakiegokolwiek rozstrzygnięcia odnośnie wniosku taryfowego; działania organu regulacyjnego  w tej grupie przedstawiają się bardzo różnorodnie i niejednolicie: w niektórych bowiem sytuacjach organ regulacyjny wezwał przedsiębiorstwo, aby w zakreślonym przez organ regulacyjny terminie, przedłożyło dokumenty i informacje uzasadniające wzrost ceny za wodę lub ścieki lub nadesłało poprawiony wniosek taryfowy, a następnie – po tym wezwaniu - organ regulacyjny zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego albo też organ w ww. terminie 45 dni ograniczył się tylko do wysłania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia bez dodatkowych informacji albo też organ regulacyjny wezwał przedsiębiorstwo do uzupełnienia braków formalnych wniosku; w grupie tej znalazły się również przypadki, gdy organ zawiadomił przedsiębiorstwo o zakończeniu postępowania administracyjnego, bez wydania rozstrzygnięcia, a także przypadki, gdy organ regulacyjny nie poinformował przedsiębiorstwa o jakichkolwiek swoich działaniach odnośnie wniosku taryfowego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o dalsze dzielenie się z IGWP informacjami o  czynnościach podjętych przez organ regulacyjny odnośnie wniosków taryfowych.

Marci Błędzki
główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP 

Magdalena Borowczyk - Zalewska
główny specjalista ds. prawnych IGWP