Dane, na podstawie których zostały wykonane obliczenia pochodzą z ankiet zebranych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” za rok 2014, w których uczestniczyło 151 przedsiębiorstw. Wśród przedsiębiorstw biorących udział w badaniu zdecydowaną większość stanowiły spółki z o.o. Stanowiły one 81,5% badanych przedsiębiorstw. Pozostałe 18,5% to spółki akcyjne i zakłady budżetowe.

Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi (do 1997 r. – do wód powierzchniowych) ulegała zmiennym trendom. Zestawienie ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi w latach 1970-2013 zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód lub do ziemi w latach 1970 – 2013.

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w Polsce w latach od 2002 do 2013 nieprzerwanie wzrastał. Jak widać na poniższym wykresie na przestrzeni ostatnich dwunastu lat wzrósł on z 56,7% do 65,1%.

Główny Urząd Statystyczny dostarcza informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w zakresie gospodarki wodnej. W dziale tym wyróżniamy między innymi nakłady na:
• ujęcia i doprowadzenia wody
• budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody.

Główny Urząd Statystyczny dostarcza ciekawych informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w zakresie ochrony środowiska. Szczególnie interesującym aspektem są inwestycje przeprowadzane w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dane dotyczące cen wody i ścieków na dzień 1 lipca 2015 roku pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz z danych zebranych samodzielnie. Dane obejmują 666 gmin w Polsce co stanowi 26,87% spośród 2 479 gmin w kraju. Są to ceny brutto dla grupy gospodarstw domowych/celów socjalno-bytowych z zatwierdzonych przez rady gmin taryf bez uwzględnienia dopłat do poszczególnych grup taryfowych.

Opracowanie sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2014 oraz Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2014.
Zawiera dane dotyczące ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi, ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną, nieczystości ciekłych oraz ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków.

W latach 1960 do 1990 zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych wykazywało tendencję wysokiego wzrostu, a po tym okresie – do 2000 roku – występował znaczny spadek. Wyhamowanie dynamicznego trendu spadkowego nastąpiło na początku XXI wieku. Od roku 2003 zużycie wody z wodociągów przez gospodarstwa domowe jest na stabilnym poziomie z minimalną tendencją spadkową. Od roku 2003 do roku 2013 zużycie wody zmalało o niespełna 6,1%. W ostatnich latach zmiany te nie są istotne statystycznie, wahania zużycia wody zmieniają się przeciętnie o mniej niż 2% rocznie. Wielkość zużycia wody w latach 1960-2013 została przedstawiona na poniższym wykresie.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” corocznie bada zmiany cen wody i ścieków w Polsce. Na podstawie przeprowadzonej w bieżącym roku ankiety oraz dzięki zebraniu dodatkowych informacji samodzielnie uzyskano dane na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki dla 473 różnych taryf.

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" proponuje Państwu korzystanie z portalu, który zawiera ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na dzień 1 LIPCA 2015 roku. Zestawienie dotyczy 473 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Wyniki zostały zebrane poprzez badanie ankietowe prowadzone przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie". Umożliwiają one analizę kształtowania się cen i stawek opłat za wodę i ścieki w całej Polsce, a także pod kątem aktualnych potrzeb analitycznych przedsiębiorstwa.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1