Średnia cena zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w 2014 roku wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 3,66 zł/m3. Rozpiętość cenowa w województwach waha się od 2,8 zł/m3 w województwie lubelskim do 4,94 zł/m3 w śląskim. Rozbieżność jest więc znacząca, ponieważ cena maksymalna jest o 76% większa od minimalnej, przy czym minimalna jest o 23% mniejsza od średniej krajowej, a maksymalna o 35% wyższa od średniej dla całej Polski. Uzupełnieniem danych jest informacja o przeciętnym zużyciu wody na korzystającego. W 2014 dla całego kraju wynosiło ono 2,83 m3 miesięcznie co daje średnie dobowe zużycie na poziomie niespełna 95 litrów. W tym zakresie dane w poszczególnych województwach również były zróżnicowane, ponieważ maksymalna wartość odnotowana dla województwa mazowieckiego wynosiła 3,38 (ok. 112 litrów na dobę), a minimalna charakteryzująca województwo podkarpackie wynosiła 2,32 (ok. 78 litrów na dobę). Wartość maksymalna była wyższa od minimalnej o 46%, przy czym minimalna jest o 18% mniejsza od średniej krajowej, a maksymalna o 19% wyższa od średniej dla całej Polski. Przeciętne rachunki za wodę na przestrzeni województw, liczone jako iloczyn średniej ceny i przeciętnego zużycia różniły się więc znacznie. Najniższy koszt charakteryzował województwo lubelskie, dla którego było to 7,2 zł/miesiąc (2,8 zł/m3*2,57m3/miesiąc), najwyższy odnosił się do śląskiego – 12,6 zł/miesiąc (4,94 zł/m3*2,55m3/miesiąc).

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej Głównego Urzędu Statystycznego każdego roku zawiera dane dotyczące kształtowania się ceny zimniej wody z miejskiej sieci wodociągowej. Badana cena jest ceną średnią, dla podmiotów zajmujących się poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, niezależnie od ich formy prawnej. Działalnością wodociągowo-kanalizacyjną zajmują się zarówno przedsiębiorstwa państwowe, spółki handlowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i spółki wodne. Dane dotyczące kształtowania się ceny zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej na przestrzeni lat przedstawiają wykresy 1 i 2.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w pierwszym kwartale 2016 roku przygotowała i przekazała swoim Członkom następujące opracowania:

Infrastruktura Komunalna w 2014 roku. Sieć wodociągowa.

Opracowanie dotyczy infrastruktury wodociągowej, zawiera informacje o długości sieci wodociągowej, liczbie przyłączy, liczbie zdrojów ulicznych, poborze i zużyciu wody oraz liczbie ludności faktycznie korzystającej z wodociągów. Dodatkowo na podstawie danych wyliczono i przedstawiono w podziale wojewódzkim wskaźniki: zużycie wody na kilometr sieci rozdzielczej, zużycie wody na jedno przyłącze, liczba ludzi przypadająca na jedno przyłącze wodociągowe liczba przyłączy przypadająca na kilometr sieci rozdzielczej oraz liczba osób przypadająca na kilometr rozdzielczej sieci wodociągowej.

Przedmiotowa analiza powstała na bazie informacji Głównego Urzędu Statystycznego „Infrastruktura Komunalna w 2014 roku”, której źródłem danych były wyniki opracowań uzyskanych na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie dostarczania wody.

Struktura ścieków oczyszczanych na komunalnych oczyszczalniach ścieków w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat zmieniła się diametralnie. Jak widać na wykresie jeszcze w 1995 roku największa ilość ścieków oczyszczana była na biologicznych oczyszczalniach ścieków. W tym okresie drugą najbardziej popularną metodą oczyszczania ścieków komunalnych było oczyszczanie mechaniczne. Trzecim rodzajem stosowanej technologii, było oczyszczanie z podwyższonym usuwaniem biogenów, czyli takie gwarantujące odpowiedni poziom eliminacji azotu i fosforu ze ścieków. Oczyszczanie chemiczne już w połowie lat dziewięćdziesiątych było marginalnym sposobem oczyszczania ścieków, a całkowicie zniknęło w roku 2003. Stosunkowo z biegiem lat, z poszerzaniem się dostępności technologii oraz zmieniającymi się wymogami prawa dominującą metoda stało się oczyszczanie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Dane pochodzące z raportu Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Infrastruktura komunalna 2014” prezentują podział długości sieci kanalizacyjnej oraz liczby przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych ze względu na właściciela. Sieci kanalizacyjne, podobnie jak wodociągowe, w zdecydowanej większości znajdują się w zarządzie bądź administracji przedsiębiorstw należących do sektora publicznego. Kształtowanie się tego zjawiska zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 1 Sieci kanalizacyjne oraz przyłącza kanalizacyjne będące w zarządzie bądź administracji jednostek sprawozdawczych wg. form własności w 2014 roku.

Istotnym aspektem przedstawianym w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego Infrastruktura komunalna w 2014” jest stan zarządu bądź administracji jednostek sprawozdawczych według form własności. Poniższa tabela zawiera dane liczbowe dotyczące tego zagadnienia.

W ostatnich kilku latach zaobserwowano znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Wiele z tych inwestycji zostało wykonanych przy pomocy środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dzięki tym inwestycjom z roku na rok coraz więcej ludności może korzystać zarówno z sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej.

Dane zawarte w tabeli poniżej pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i prezentują informacje na temat ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w Polsce na dzień 31.12.2014r. w podziale na województwa, tereny miejskie oraz wiejskie.

Istotnym aspektem badanym przez GUS jest liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej na dzień 31.12.2014r. Poniższa tabela prezentuję sytuację w całej Polsce oraz w każdym z województw całościowo oraz w podziale na tereny miejskie oraz wiejskie.

Tabela 1 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w tys. w Polsce w 2014 roku.

Dane, na podstawie których zostały wykonane obliczenia pochodzą z ankiet zebranych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” za rok 2014. W 2014 roku w ankiecie uczestniczyło 151 przedsiębiorstw. Wśród przedsiębiorstw biorących udział w badaniu zdecydowaną większość stanowiły spółki z o.o. (81,5% badanych przedsiębiorstw). Pozostałe 18,5% to spółki akcyjne i zakłady budżetowe.

W poniższym artykule dokonana została analiza struktury kosztów świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ze względu na formę prawną przedsiębiorstwa. W analizie wyodrębnione zostały następujące grupy kosztów: amortyzacja, materiały, energia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, usługi remontowe i konserwacyjne, usługi transportowe i wynajem sprzętu, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty.

W Polsce w ostatnich kilku latach zaobserwowano znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury techniczno-sanitarnej. Jest to związane z licznymi dofinansowaniami, jakie pochodziły z programów UE w latach 2007–2013. W latach 2007–2014 długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 35,4 tys. km, w tym ponad 26,5 tys. km sieci wybudowano na obszarach wiejskich. W tym samym okresie sieć kanalizacyjna wydłużyła się o prawie 53,4 tys. km, w tym prawie 32 tys. km sieci powstało na obszarach wiejskich.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1