W niniejszym artykule przedstawione zostanie porównanie danych dotyczących odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w wybranych krajach europejskich w roku 2005 i 2013. Dane te pochodzą z roczników statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (str. 784).

Do porównań wybrane zostały następujące kraje: Austria, Bułgaria, Czechy, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Turcja oraz Węgry. Analizowane dane dotyczą ludności korzystającej z oczyszczalni ogółem oraz ludności korzystającej z oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów (dalej PUB).

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przesłała członkom opracowanie pn. „Ścieki przemysłowe i komunalne oraz oczyszczalnie ścieków w 2014 roku”.

W 2014 r. odprowadzono siecią kanalizacyjną 1 238,1 hm³ ścieków. Oczyszczaniu poddano 99,81% tych ścieków. Ilość ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną, które były poddane oczyszczaniu w 2014 r. wyniosła 1 236,5 hm³. Ścieki te oczyszczane były różnymi metodami, do których zaliczają się:

z podwyższonym usuwaniem biogenów 1048,3 hm3 (84,8%),biologicznie – 187,7 hm3 (15,2%), mechaniczne – 0,4 hm3 (0,03%).

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przygotowała i przekazała swoim Członkom opracowanie pn. „Wyniki finansowe przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych osiągnięte w 2014 roku”.

Przedmiotowa analiza powstała na bazie wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego: Rocznika Statystycznego RP 2014, Rocznika Statystycznego Przemysłu 2015 oraz Bilansowych Wyników Finansowych Podmiotów Gospodarczych w 2014 roku.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przekazała Członkom opracowanie pn. „Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe”.

Opracowanie to sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2015 oraz Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2015 wydanych przez Główny Urząd Statystyczny.

W roku 2014 na nakłady inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wydatkowano 18 049,7 mln złotych i zanotowano wzrost o 4 139,2 mln zł, czyli ponad 29,76%% w stosunku do roku 2013. Suma nakładów inwestycjnych na ochronę środowiska od 2005 roku wyniosła niemal 97,9 miliarda złotych, z czego 56,14 mliliarda złotych przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód, natomiast ponad 27,4 miliarda złotych na gospodarkę wodną.

W 2014 r. przedsiębiorstwa z sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody zrealizowały dodatni wynik finansowy na działalności gospodarczej w wysokości 408 mln zł (2013 – 107 mln zł). W stosunku do roku poprzedniego wzrósł on o 301 mln złotych tj. o 281,30%. W dziale dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja nastąpił spadek wyniku finansowego na działalności gospodarczej o 21,13%. Wynik finansowy na działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych w 2014 wyniósł 72 830,4 mln zł, co oznacza, że był niższy niż w roku ubiegłym o 4,59%, zaś w przedsiębiorstwach ogółem zanotowano wzrost o 3,10%.

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2015 zawiera dane dotyczące struktury podmiotów gospodarki narodowej jedynie dla działu dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji. Bardziej szczegółowe dane zawarte są w opracowaniu pn. „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2015r.”. Zgodnie z danymi ww. opracowania (s. 88), w 2015 r. w rejestrze REGON w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody zarejestrowane były ogółem 1 843 podmioty gospodarcze, w tym:

Istotną kwestią, która jest pochodną problemu związanego ze wzrostem cen wody (przedstawione: http://www.igwp.org.pl/index.php/nasza-aktywnosc/analizy-ekonometryczne/531-ceny-wody-i-przecietne-zuzycie-wody-w-wojewodztwach-w-2002-i-2014-roku ) jest dostępność cenowa. Jest to iloraz wydatków na wodę i dochodu rozporządzalnego na osobę. Pierwszą informacją, jaką należy zdobyć jest więc wysokość dochodu rozporządzalnego. Znajduje się ona w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego „Budżety gospodarstw domowych w 2014 r.”

Według Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na jednego mieszkańca Polski przypada średnio 1,6 mln litrów wody na rok. W porównaniu z zasobami wody w Europie, gdzie na jednego mieszkańca przypada 4,56 mln litrów wody rocznie, można stwierdzić, że Polska jest krajem z niedoborem wody.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1