Zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w rejestrze REGON w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody wg stanu na 30.09.2016 roku zarejestrowane były ogółem 1 852 podmioty gospodarcze, w tym:

  • 726 spółek handlowych,
  • 544 zakłady budżetowe,
  • 303 spółki wodne,
  • 237 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • 34 spółki cywilne,
  • 3 przedsiębiorstwa państwowe,
  • 5 spółdzielni.

W badaniu ankietowym na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki przeprowadzonym przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” uczestnicy odpowiedzieli również na pytania dotyczące opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, cen za „hurtowo” dostarczaną wodę i „hurtowo” odbierane ścieki, cen za ścieki dowożone.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczne badanie ankietowe na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Otrzymano 231 odpowiedzi, dodatkowo Izba zebrała dane z 358 gmin, co umożliwiło analizę łącznie 589 różnych taryf.

Wśród zebranych taryf 71 zawierało ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych. Wystąpiły takie, w przypadku których ścieki te odprowadzane są kanalizacją deszczową i takie w których ścieki te odprowadzane są kanalizacją ogólnospławną.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Analizie poddane zostało 589 taryf za wodę i ścieki. Średnia liczba zróżnicowanych taryf w województwach wynosiła 36,8. Poniższa mapa zawiera średnie ceny ścieków socjalno-bytowych wyrażone w zł/m3.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przygotowała opracowanie pn. „Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca 2016 roku”, które sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z ankiety cenowej.

Opracowanie składa się z następujących rozdziałów:

- Taryfy za wodę i ścieki,

- Stawki opłat abonamentowych,

- Cena za ścieki opadowe i roztopowe,

- Opłata za przyłączenie do sieci, za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Analizie poddane zostało 589 taryf za wodę i ścieki. Średnia liczba zróżnicowanych taryf w województwach wynosiła 36,8. Poniższa mapa zawiera średnie ceny wody na cele socjalno-bytowe wyrażone w zł/m3.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Otrzymano 231 odpowiedzi, dodatkowo Izba zebrała dane z 358 gmin, co daje łącznie 589 różnych taryf.

Spośród przedsiębiorstw ujętych w niniejszym artykule 467 przedsiębiorstw (79,3% biorących udział w badaniu ankietowym) to spółki prawa handlowego, wśród których 20 (4,3%) to spółki akcyjne, natomiast pozostałe 446 (95,7%) są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Otrzymano 231 odpowiedzi, dodatkowo Izba zebrała dane ze 358 gmin, co daje łącznie 589 różnych taryf.

Spośród przedsiębiorstw ujętych w niniejszym opracowaniu 467 przedsiębiorstw (79,3% biorących udział w badaniu ankietowym) to spółki prawa handlowego, wśród których 20 firm (4,3%) to spółki akcyjne, natomiast pozostałe 446 (95,7%) są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakłady budżetowe, których było 105, stanowią 17,8% ankietowanych.

Opracowanie "Pobór, zużycie i jakość wody w 2014 roku" sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2015, Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2015 oraz raportu Infrastruktura Komunalna w 2014 r. wydanych przez Główny Urząd Statystyczny.

W niniejszym artykule przedstawione zostanie porównanie danych dotyczących odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w wybranych krajach europejskich w roku 2005 i 2013. Dane te pochodzą z roczników statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (str. 784).

Do porównań wybrane zostały następujące kraje: Austria, Bułgaria, Czechy, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Turcja oraz Węgry. Analizowane dane dotyczą ludności korzystającej z oczyszczalni ogółem oraz ludności korzystającej z oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów (dalej PUB).

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła