Poniższy artykuł zawiera informacje dotyczące struktury podmiotów z działu poboru, uzdatniania i dostarczania wody zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2016 zawiera dane dotyczące struktury podmiotów gospodarki narodowej jedynie dla działu dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych danych sięgnięto po opracowanie pn. „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2016r.”. Zgodnie z danymi ww. opracowania (s. 88), w 2016 r. w rejestrze REGON w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody zarejestrowane były ogółem 1 874 podmioty gospodarcze, w tym:

  • 745 spółek handlowych,
  • 584 zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze,
  • 267 spółek wodnych,
  • 236 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • 34 spółki cywilne,
  • 3 przedsiębiorstwa państwowe,5 spółdzielni.

Wykres 1 Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2016 r.

struktura przed 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z opracowania GUS Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2016r.

Jak widać, z powyższego wykresu najwyższy udział w strukturze podmiotów gospodarczych wykazywały:

spółki handlowe – 39,75% (2015 – 38,14%, 2014 - 37,07%, 2013 - 36,30%, 2012 – 34,97%; 2011 - 33,16 %),

zakłady budżetowe – 31,16% (2015 – 30,28%, 2014 - 31,25%, 2013 - 32,21%, 2012 – 34,58%; 2011 - 37,41 %),

spółki wodne – 14,25% (2015 – 16,22%, 2014 - 15,93%, 2013 - 15,38%, 2012 – 15,17%; 2011 - 15,05 %).

Ponad 12% podmiotów zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niecałe 2% stanowiły spółki cywilne, a około 0,4% - przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie.

Marta Wojnowska

Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła