Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Otrzymano 231 odpowiedzi, dodatkowo Izba zebrała dane ze 358 gmin, co daje łącznie 589 różnych taryf.

Spośród przedsiębiorstw ujętych w niniejszym opracowaniu 467 przedsiębiorstw (79,3% biorących udział w badaniu ankietowym) to spółki prawa handlowego, wśród których 20 firm (4,3%) to spółki akcyjne, natomiast pozostałe 446 (95,7%) są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakłady budżetowe, których było 105, stanowią 17,8% ankietowanych.

W 16 przypadkach (2,7%) działalnością wodociągowo-kanalizacyjną zajmowały się bezpośrednio Urzędy Gmin, zanotowano jeden przypadek prowadzenia działalności wodociągowo-kanalizacyjnej przez spółkę wodną (0,2%). Badane spółki dostarczały wodę i odprowadzały ścieki w sumie w 766 gminach, to jest 30,9% spośród 2 479 gmin w kraju.

Wśród przedstawionych grup taryfowych wyszczególniono 4 dla cen wody i 3 dla cen ścieków. Kształtowanie się cen średnich zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 1 Ceny średnie w Polsce za wodę i ścieki w poszczególnych grupach taryfowych w 2016 roku. [PLN]
Ceny wody 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety „Informacja o cenach i stawkach opłat brutto (razem z VAT) za wodę i ścieki”.

Z powyższej tabeli wynika, że na dzień 1 lipca 2016 roku najwięcej za wodę płacą odbiorcy znajdujący się w grupie pozostali. Wydaje się to logiczne, ponieważ grupa ta charakteryzuje się najwyższymi opłatami środowiskowymi. Średnia cena dla nich wynosi 4,59 PLN/m3. Z wyników omawianego badania można również wywnioskować, iż wartość przeciętna cen wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe wynosi 3,93 zł/m3. Dla wydzielonych grup taryfowych dla przemysłu ogółem oraz przemysłu farmaceutycznego i spożywczego ceny wynoszą odpowiednio: 4,22 PLN/m3, oraz 3,67 PLN/m3.

Z analizy zebranych danych dotyczących cen odbioru ścieków wynika, iż z usługi tej najtaniej korzystają dostawcy ścieków socjalno-bytowych, ponieważ średnia cena za metr sześcienny odebranych ścieków wynosi 6,82 PLN/m3. Aż o 1,62 PLN więcej, bo przeciętnie 8,44 PLN/m3 płaci sektor przemysłowy. Pośrednia cena ścieków charakteryzuje grupę „pozostali”. Dla tej grupy taryfowej przeciętna cena na dzień 1 lipca 2016 roku wyniosła 7,74 PLN/m3.

Należy pamiętać, że są to ceny znajdujące się w zatwierdzonych wnioskach taryfowych, nie uwzględniają one dopłat gminy, które są zatwierdzane osobną uchwałą Rady Gminy.

Mateusz Bogdanowicz

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1