W 2014 r. odprowadzono siecią kanalizacyjną 1 238,1 hm³ ścieków. Oczyszczaniu poddano 99,81% tych ścieków. Ilość ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną, które były poddane oczyszczaniu w 2014 r. wyniosła 1 236,5 hm³. Ścieki te oczyszczane były różnymi metodami, do których zaliczają się:

z podwyższonym usuwaniem biogenów 1048,3 hm3 (84,8%),biologicznie – 187,7 hm3 (15,2%), mechaniczne – 0,4 hm3 (0,03%).

Dane dotyczące kształtowania się ilości ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną oraz sposobów ich oczyszczania w latach 1995-2014 w Polsce zawarte zostały w poniższej tabeli.

Tabela 6 Ścieki odprowadzane siecią kanalizacyjną według sposobów oczyszczania.

   Wyszczególnienie

Lata

1995

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem w hm³

1852

1494

1274

1266

1254

1225

1298

1259

1249

1247

1238

Oczyszczane w hm³

1258

1243

1140

1174

1169

1181

1242

1203

1221

1244

1237

Oczyszczane w %

67,9

83,2

89,5

92,8

93,2

96,4

95,7

95,6

97,8

99,8

99,9%

Mechanicznie

259,3

84,8

49,8

10,9

3,3

1,5

1,4

1,4

1,9

1,5

0,4

Biologicznie

878,5

705,8

367,2

351,2

248,5

233

228,2

188,5

195,8

201,7

187,8

Z podwyższonym usuwaniem biogenów

81,1

450,4

723

811,9

917,6

946,5

1012,9

1013,2

1023,1

1041,1

1048,3

Nieoczyszczane w hm³

594,8

250,5

133,6

91,4

85

43,6

55,4

55,7

28

2,3

1,5

Nieoczyszczane w %

32,1

16,8

10,5

7,2

6,8

3,6

4,3

4,4

2,2

0,2

0,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego RP GUS 2009, str. 121, 2010, str. 134, 2011, str. 104, 2012, str. 104, 2013, str. 109, 2014, str. 106, 2015 str. 105.

W badanym okresie zauważalny jest spadek ilości ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ogółem, za wyjątkiem roku 2010, gdzie zanotowano nieznaczny wzrost ich ilości. W latach 2011-2014 nastąpił spadek tej ilości, ale był on na tyle niewielki, że ilość tych ścieków w 2014 roku nadal była większa niż w roku 2009. Wzrost w roku 2010 związany jest zapewne ze zwiększeniem się dostępności usług kanalizacyjnych poprzez budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączanie do niej nowych odbiorców usług, a spadek w latach 2011-2014 potwierdza dalsze zmniejszanie się jednostkowej produkcji ścieków, której suma był większa niż ilość ścieków odprowadzonych od ludności, która została podłączona do sieci kanalizacyjnej w tych latach. Analogiczny trend odnosi się również do ilości ścieków oczyszczonych. Ogólny trend ma związek z wartościami zużycia wody w gospodarstwach domowych w tym okresie. W 1995 roku ścieki oczyszczane stanowiły jedynie 67,9% ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną ogółem, w roku 2009 odsetek ten wyniósł 96,4%, w roku 2010 nieznacznie spadł osiągając wartość 95,7%. W roku 2011 trend spadkowy, choć minimalny, był kontynuowany i odsetek ścieków oczyszczonych wyniósł 95,6%. Przypuszcza się, że spadek względnej ilości ścieków oczyszczonych wśród odprowadzonych siecią kanalizacyjną w roku 2010 i 2011 jest związany ze zdarzeniami losowymi (2010 – powodzie, 2011 – długa zima czego efektem były pękające rury). W 2012 roku ilość ścieków oczyszczanych zwiększyła się i stanowiła 97,8%, w 2013 - 99,8%, a w 2014 - 99,9% ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną. Komunalne oczyszczalnie ścieków oczyszczają niemal wszystkie ścieki, które do nic trafiają. Jest to zasługa wielomiliardowych inwestycji w tę działalność, które zostały poczynione na przestrzeni ostatniego piętnastolecia. Zauważyć należy również dynamiczny wzrost ilości ścieków oczyszczanych metodami z podwyższonym usuwaniem biogenów. Jest to metoda najskuteczniejsza i zwiększanie się ilości ścieków oczyszczanych tą metodą jest zjawiskiem świadczącym o zwiększeniu dbałości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych o środowisko naturalne oraz realizacji zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Mateusz Bogdanowicz

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1