Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przekazała Członkom opracowanie pn. „Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe”.

Opracowanie to sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2015 oraz Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2015 wydanych przez Główny Urząd Statystyczny.

W pierwszej części zawiera ono dane dotyczące nakładów inwestycyjnych oraz wartości środków trwałych w przedsiębiorstw z tytułu poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz dynamiki ich zmian w ostatnich latach w porównaniu z innymi wybranymi działami gospodarki. Przedstawiona jest również struktura środków trwałych oraz ich stopień zużycia. Druga część bazująca na danych Rocznika Ochrona Środowiska ukazuje dane w podziale na kierunki działań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania. W całej dziedzinie ochrony środowiska występuję podział na gospodarkę wodną oraz gospodarkę ściekową i ochronę wód. Każda z tych dziedzin ma dodatkowo wyszczególnione składowe, jak oczyszczalnie ścieków komunalnych, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ujęcia i odprowadzenia wody, stacje uzdatniania wody oraz zbiorniki i stopnie wodne.
Wszystkie dane przedstawione są w kilkuletnim horyzoncie czasowym, dzięki czemu możemy zaobserwować również dynamikę zmian działań inwestycyjnych w odniesieniu do branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Mateusz Bogdanowicz - Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1