W 2014 r. przedsiębiorstwa z sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody zrealizowały dodatni wynik finansowy na działalności gospodarczej w wysokości 408 mln zł (2013 – 107 mln zł). W stosunku do roku poprzedniego wzrósł on o 301 mln złotych tj. o 281,30%. W dziale dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja nastąpił spadek wyniku finansowego na działalności gospodarczej o 21,13%. Wynik finansowy na działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych w 2014 wyniósł 72 830,4 mln zł, co oznacza, że był niższy niż w roku ubiegłym o 4,59%, zaś w przedsiębiorstwach ogółem zanotowano wzrost o 3,10%.

Na wynik finansowy brutto w wysokości 408 mln zł osiągnięty przez przedsiębiorstwa z sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2014 roku, składają się:

przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte przez wodociągi – łącznie w wysokości 6 266 mln zł (2013 – 6 005 mln zł),przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – 36,2 mln zł (2013 – 95,5 mln zł),przychody finansowe – 112 mln zł (2013 - 122 mln zł),koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności – 6 433 mln zł (2013 – 6 478 mln zł), w tym koszt własny sprzedanych produktów (wyrobów i usług) – 6 023 mln zł (2013 – 5 791 mln zł),wartość sprzedanych towarów i materiałów – 32,3 mln zł (2013 – 79,2 mln zł),koszty finansowe łącznie w wysokości 162 mln zł (2013 - 363 mln zł).

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w przedsiębiorstwach poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2014 roku wyniosły 95,4 mln zł (2013 – 96,2 mln zł). Obciążenia ogółem wyniku finansowego wodociągów stanowiły 23,38% (2013 – 91,62%) wyniku finansowego brutto, co przy stawce podatku dochodowego w wysokości 19%, wskazuje na znaczy udział kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów. Udział obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego brutto wodociągów był wyższy niż w przedsiębiorstwach z działu dostawy wody, gospodarowania ściekami, rekultywacji, w których wyniósł on 21,69% (2013 – 16,11%) i znacznie wyższy niż w przedsiębiorstwach ogółem, gdzie wyniósł on 15,74% (2013 – 14,69%). Obciążenia z tytułu podatku dochodowego w wodociągach w 2014, które wyniosły 23,38% wyniku finansowego brutto wskazują zdecydowany względny spadek w stosunku do roku 2013, w którym to wynosiły 91,62%.

Wynik finansowy netto za 2014 rok w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych ukształtował się na najwyższym od 2005 roku poziomie i wyniósł 313 mln zł. Był większy o 303,8 mln zł w stosunku do wyniku z roku ubiegłego i stanowił jego 34-krotność. Wynik całej branży jest efektem tego, że część przedsiębiorstw zanotowało zysk w wysokości 366 mln zł, natomiast pozostałe zanotowały stratę netto w wysokości 53 mln zł.

Marta Wojnowska
Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1