Według Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na jednego mieszkańca Polski przypada średnio 1,6 mln litrów wody na rok. W porównaniu z zasobami wody w Europie, gdzie na jednego mieszkańca przypada 4,56 mln litrów wody rocznie, można stwierdzić, że Polska jest krajem z niedoborem wody.

Przeciwdziałania niedoborom wody

W związku z powyższym wyzwaniem staje się przeciwdziałanie niedoborom wody i wymaga ono szerokiego spojrzenia. W celu lepszego gospodarowania ograniczonymi zasobami wody potrzebna jest redukcja wycieków wody poprzez poprawę wydajności sieci wodociągowych, ponieważ obecnie około 15% wody marnuje się ze względu na nieszczelności lub nielegalne podłączenia. Kolejnym sposobem „walki” z niedoborem wody może być zwiększenie wykorzystania „zielonej” infrastruktury (drzewa, otwarte przestrzenie) do wychwytywania i magazynowania opadów oraz spływu wód deszczowych. Dodatkowo należałoby się skupić nad tworzeniem sieci kanalizacji deszczowej do ponownego wykorzystywania i recyklingu wody niezdatnej do picia, takiej jak deszczówka.

Niedobór wody, a także brak dostępu do niej mogą przyczynić się do ograniczenia zatrudnienia i zahamowania wzrostu gospodarczego w przyszłych latach. Takie informacje można znaleźć w raporcie Narodów Zjednoczonych na temat wody, który podkreśla korzyści ekonomiczne i społeczne płynące z inwestycji wodnych.

Woda a nowe miejsca pracy

Aktywność człowieka związana z gromadzeniem wody, jej zastosowaniem, jak i przywracaniem środowisku przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy.

Szacuje się, że około 78% światowej siły roboczej pracuje na stanowiskach, które w pewien sposób są związane z wodą. Obsługi wymaga zarówno bezpośrednie zarządzanie zasobami wodnymi (dostarczanie wody, budowa, eksploatacja i utrzymanie infrastruktury wodnej, oczyszczanie ścieków), jak i odtwarzanie ekosystemów i rekultywacja wód.

Na podstawie danych zawartych w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej można zauważyć, że w Polsce w samej sekcji „Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja” w 2014 roku zatrudnionych było 147,2 tys. osób (około 5% wszystkich pracujących w przemyśle), w tym w branży zajmującej się poborem, uzdatnianiem oraz dostarczaniem wody zatrudnione w 2014 roku było 42 tys. osób. Warto również zauważyć, że w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i zapatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę pracowało około 130,5 tys. osób (kolejne 4,5%).

Stricte związane z wodą sektory to: rolnictwo, rybołówstwo śródlądowe i akwakultura, energetyka, przemysł, ochrona zdrowia oraz turystyka. W sektorze wydobycia surowców i górnictwa, przemyśle wytwórczym i przetwórczym (sektor spożywczy, farmaceutyczny i tekstylny) istnieją również stanowiska powiązane ze zużyciem wody.

Raport Narodów Zjednoczonych na temat wody ocenia, że łącznie około 1,35 mld miejsc pracy, czyli 42 proc. światowej populacji, która jest aktywna zawodowo - może być związanych z wodą. Dodatkowo około 1,15 mld ludzi, czyli około 36 proc. globalnej siły roboczej, zajmuje stanowiska pośrednio zależne od wody. Od tego zasobu zależy w pewnym stopniu budownictwo, rekreacja i transport oraz przetwórstwo/produkcja drewna, papieru, kauczuku, plastiku czy metali.

Jednocześnie niedobór wody i zakłócenia w jej dostawach zagrażają miejscom pracy w sektorach z nią powiązanych, co ogranicza także potencjał wzrostu zatrudnienia w całej gospodarce. Aby uniknąć konsekwencji dla rynku pracy, a w rezultacie także dla wymiany handlowej i zapobiec przymusowej migracji ludności, należy zintensyfikować wysiłki w celu dostosowania się do zwiększającej się presji na wody słodkie – wskazują autorzy raportu Narodów Zjednoczonych.

Argumenty za inwestycjami w branżę wodociągową

Niezakłócony dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych przyczynia się nie tylko do powstawania nowych miejsc na rynku pracy, ale również do lepszego wykształcenia i zdrowia pracowników, co jest istotne dla zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego. W najgorszej sytuacji są kraje mniej rozwinięte, gdzie dostęp do wody jest ograniczony, (co wynika z ich lokalizacji, braku rozwiniętych technologii uzdatniania wody pitnej), a problem nasila się wraz z postępującymi zmianami klimatu.

Tymczasem, jak podkreśla raport, inwestycje w poprawę jakości wody i w urządzenia sanitarne zwracają się z nawiązką. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że fundusze przeznaczone na inwestycje związane z wodą mogą zwrócić się od 300% do 3400% w zależności od miejsca oraz wykorzystanej technologii.

Marta Wojnowska

Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1