Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej Głównego Urzędu Statystycznego każdego roku zawiera dane dotyczące kształtowania się ceny zimniej wody z miejskiej sieci wodociągowej. Badana cena jest ceną średnią, dla podmiotów zajmujących się poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, niezależnie od ich formy prawnej. Działalnością wodociągowo-kanalizacyjną zajmują się zarówno przedsiębiorstwa państwowe, spółki handlowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i spółki wodne. Dane dotyczące kształtowania się ceny zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej na przestrzeni lat przedstawiają wykresy 1 i 2.

Wykres 1 Ceny zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w latach 1999-2014 [PLN].

wykrescenywody1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 oraz www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych.

Wykres 2 Przyrost ceny zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w latach 2000-2014.

wykrescenywody2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 oraz www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych.

Jak widać na powyższych wykresach cena zimnej wody z miejskiej sieci wodociagowej zwiększała się każdego roku (por. wykres 1), jednak dynamika jej zmian ulegała w badanym okresie znacznym zmianom (por. wykres 2). Na przestrzeni badanych lat (1999-2014) cena ta zmieniała się: od 1,32zł za m3 w 1999 roku do 3,66zł za m3 w 2014 roku. W 2014 roku w stosunku do roku poprzedzającego cena 1 m3 wody wzrosła o 9 groszy, to jest o 2,52%.

Z wykresu 2 widać, że największe wzrosty były w latach 2000-2002, co spowodowane było pojawieniem się branżowej ustawy oraz poczatkiem nakładania na przedsiebiorstwa wodociagowe podatków i opłat. Po spadku dynamiki cen do poziomu 2,18% w roku 2006, ceny ponownie zaczęły bardziej znacząco wzrastać. Zmiana trendu związana jest zapewne ze zmianą ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustawą z dnia 22 kwietnia o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw oraz wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Wzrost cen jest również związany z kończeniem przez liczne przedsiebiorstwa inwestycji w sektorze wod-kan, które były współfinansowane z funduszy przedakcesyjnych ISPA. Zakończenie inwestycji wiąże się z przyjęciem do eksploatacji majątku o bardzo dużej wartości, w związku z czym znacznie wzrastały koszty przedsiebiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak np. podatek od nieruchomości, amortyzacja. Trend ten jest kontynuowany dzięki licznym inwestycjom w sektorze, które często są wspomagane przez fundusze europejskie (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 16 programów operacyjnych). Od 2006 roku widoczna jest wzrostowa dynamika, która ustabilizowała się na poziomie zbliżonym do 8%, jedynie w roku 2010 widoczny jest wolniejszy wzrost cen wody, wynoszący 4,88%. W 2011 roku zaobserowaliśmy dość duży, bo 7,31% wzrost cen w stosunku do roku poprzedniego. Rok 2012 charakteryzuje się mniejszym, jednak również dośc wysokim bo ponad 6%-owym wzrostem cen. Lata 2013-2014 są kolejnymi latami spadku dynamiki wzrostu cen wody (4,08% - 2013; 2,52% - 2014). Pozwala to domniemywać, że w przyszłych latach ceny nie będą wzrastały tak dynamicznie jak w okresie 2008-2009.

Marta Wojnowska
Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1