Dane pochodzące z raportu Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Infrastruktura komunalna 2014” prezentują podział długości sieci kanalizacyjnej oraz liczby przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych ze względu na właściciela. Sieci kanalizacyjne, podobnie jak wodociągowe, w zdecydowanej większości znajdują się w zarządzie bądź administracji przedsiębiorstw należących do sektora publicznego. Kształtowanie się tego zjawiska zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 1 Sieci kanalizacyjne oraz przyłącza kanalizacyjne będące w zarządzie bądź administracji jednostek sprawozdawczych wg. form własności w 2014 roku.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem

Sektor publiczny

Sektor prywatny

w tym własność

razem

komunalna

mieszana

Długość sieci ogólnospławnej i na ścieki gospodarcze w km (Kolektory i sieć uliczna; bez połączeń do budynków i innych obiektów)

km

km

udział % ogółem

km

udział % w sektorze publicznym

udział % ogółem

km

udział % w sektorze publicznym

udział % ogółem

km

udział % ogółem

142876,1

137951,3

96,55%

130016,4

94,25%

91,00%

6 104,2

4,42%

4,27%

4 924,8

3,45%

miasta

61509,0

59392,3

96,56%

54010,5

90,94%

87,81%

4 373,6

7,36%

7,11%

2 116,7

3,44%

udział %

43,05%

43,05%

 

41,54%

 

 

71,65%

 

 

42,98%

 

wieś

81367,1

78559,0

96,55%

76005,9

96,75%

93,41%

1730,6

2,20%

2,13%

2808,1

3,45%

udział %

56,95%

56,95%

 

58,46%

 

 

28,35%

 

 

57,02%

 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych w szt.

2912618,0

2809356,0

96,45%

2616716,0

93,14%

89,84%

157171,0

5,59%

5,40%

103262,0

3,55%

miasta

1633583,0

1570711,0

96,15%

1427830,0

90,90%

87,40%

122294,0

7,79%

7,49%

62872,0

3,85%

udział %

56,09%

55,91%

 

54,57%

 

 

77,81%

 

 

60,89%

 

wieś

1279035,0

1238645,0

96,84%

1188886,0

95,98%

92,95%

34877,0

2,82%

2,73%

40390,0

3,16%

udział %

43,91%

44,09%

 

45,43%

 

 

22,19%

 

 

39,11%

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2014r.”

Na terytorium Polski sieci kanalizacyjne w zdecydowanej większości (96,55%) są pod zarządem spółek należących do sektora publicznego. Podobnie kształtuje się sytuacja na terenach wiejskich i miejskich, gdzie sektor prywatny zarządza sieciami, które stanowią około 3,45% długości sieci ogółem. Jest to sytuacja niemal identyczna jak w przypadku sieci wodociągowych. W przedsiębiorstwach należących do sektora publicznego rozróżnia się spółki komunalne oraz z udziałami mieszanymi. W tym zakresie zauważalna jest znaczna przewaga długości sieci będącej w zarządzie spółek komunalnych nad pozostałymi, przy czym przewaga ta jest większa na terenach wiejskich. W Polsce od kilku lat zauważalny jest trend powiększania się przewagi długości sieci znajdującej się na terenach wiejskich nad siecią kanalizacyjną znajdującą się na terenach miejskich. Do roku 2009 więcej sieci znajdowało się w miastach. W roku 2009 po raz pierwszy zanotowano większą długość sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich. Dane z lat 2010-2014 potwierdzają bardziej dynamiczny przyrost sieci na terenach wiejskich, dzięki czemu na terenach wiejskich umiejscowionych jest względnie coraz więcej sieci. Ten trend najprawdopodobniej będzie kontynuowany w kolejnych latach. Długość sieci będących w zarządzie komunalnych jednostek sektora publicznego charakteryzuje się niewiele większą niż ma to miejsce w przypadku sieci ogółem, przewagą strukturalną sieci położonej na terenach wiejskich niż na miejskich. Sieci będące w zarządzie spółek charakteryzujących się własnością mieszaną znajdują się w zdecydowanej większości (71,65%) na terenach miejskich. Sieci zarządzanie przez spółki prywatne znajdują się w większości (57,02%) na terenach wiejskich.

Powyższa tabela zawiera również dane dotyczące liczby przyłączy kanalizacyjnych, które należą do jednostek nimi zarządzającymi o różnej strukturze własności oraz zurbanizowania terenu na jakim się znajdują. Dane w niej zawarte wskazują na fakt, iż ogólnie 56,09% liczby przyłączy znajduje się w miastach. Wśród przyłączy będących w zarządzenie bądź administracji jednostek sektora publicznego 55,91% znajduje się w miastach. W przypadku przyłączy zarządzanych przez spółki z kapitałem mieszanym, odsetek przyłączy znajdujący się na terenach miejskich wynosi 77,81%, a w przypadku spółek prywatnych odsetek ten wynosi 60,89%. Liczba przyłączy nierozerwalnie skorelowana jest z długością sieci, dlatego też jak widać z powyższej tabeli w zarządzie przedsiębiorstw sektora publicznego znajduje się ponad 96% wszystkich przyłączy kanalizacyjnych w Polsce. Rozkład ten jest bardzo zbliżony zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich.

Marta Wojnowska
Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1