Istotnym aspektem przedstawianym w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego Infrastruktura komunalna w 2014” jest stan zarządu bądź administracji jednostek sprawozdawczych według form własności. Poniższa tabela zawiera dane liczbowe dotyczące tego zagadnienia.

Tabela 1 Stan zarządu bądź administracji jednostek sprawozdawczych według formy własności w 2014 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem

Sektor publiczny

Sektor prywatny

 

w tym własność

 

razem

komunalna

mieszana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Długość sieci bez połączeń do budynków i innych obiektów w km:

 

 

udział % ogółem

 

udział % w sektorze publicznym

udział % ogółem

 

udział % w sektorze publicznym

udział % ogółem

 

udział % ogółem

magistralnej

17391,9

16592,6

95,40%

14799,8

89,20%

85,10%

1522,1

9,17%

8,75%

799,3

4,60%

rozdzielczej

292455,7

277680,2

94,95%

264968,1

95,42%

90,60%

9441,7

3,40%

3,23%

14775,5

5,05%

miasta

65628,2

63178,4

96,27%

56437,5

89,33%

86,00%

5 580,1

8,83%

8,50%

2 449,8

3,73%

udział %

22,44%

22,75%

 

21,30%

 

 

59,10%

 

 

16,58%

 

wieś

226827,5

214501,8

94,57%

208530,6

97,22%

91,93%

3861,6

1,80%

1,70%

12325,7

5,43%

udział %

77,56%

77,25%

 

78,70%

 

 

40,90%

 

 

83,42%

 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych w szt.

5372455

5120 981

95,32%

4813366

93,99%

89,59%

246544

4,81%

4,59%

251474

4,68%

miasta

2056155

1974042

96,01%

1774422

89,89%

86,30%

174891

8,86%

8,51%

82113

3,99%

udział %

38,27%

38,55%

 

36,86%

 

 

70,94%

 

 

32,65%

 

wieś

3316300

3146939

94,89%

3038944

96,57%

91,64%

71653

2,28%

2,16%

169361

5,11%

udział %

61,73%

61,45%

 

63,14%

 

 

29,06%

 

 

67,35%

 

Zdroje uliczne w szt.

4584

4401

96,01%

4215

95,77%

91,95%

60

1,39%

1,33%

183

3,99%

miasta

2646

2562

96,83%

2410

94,07%

91,08%

60

2,34%

2,27%

84

3,17%

udział %

57,72%

58,21%

 

57,18%

 

 

100,0%

 

 

45,90%

 

wieś

1938

1839

94,89%

1805

98,15%

93,14%

0

0,00%

0,00%

99

5,11%

udział %

42,28%

41,79%

 

42,82%

 

 

0,00%

 

 

54,10%

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2014r.”

Jak wynika z powyższej tabeli spośród 17 391,9 km sieci magistralnej ponad 95% jest w zarządzie lub administracji sektora publicznego, mniej niż 5% zarządzane jest przez firmy sektora prywatnego. W roku 2013 po raz pierwszy od 3 lat nastąpiło odwrócenie trendu i zmalał i tak już niski odsetek sieci magistralnej będącej w rękach prywatnych. W roku 2014 odsetek długości sieci będącej w rękach prywatnych wzrosła nieznacznie z poziomu 4,29% do 4,60%. Wśród sieci zarządzanej przez sektor publiczny wyodrębnione zostały sieci będące własnością komunalną (89,20%) oraz mieszaną (9,17%). Pozostałe 1,63% sieci magistralnej nie zostały sklasyfikowane w omawianym raporcie. Układ własnościowy sieci rozdzielczej wygląda podobnie jak magistralnej, czyli ponad 95% sieci znajduje się w rękach sektora publicznego. Bardziej jednorodny jest podział wewnątrz sieci publicznej, ponieważ aż 95% sieci jest własnością komunalną. Długości sieci rozdzielczej podane były ogółem oraz w podziale na te położone na obszarach miejskich i wiejskich. Jak wynika z danych GUS 22,44% sieci rozdzielczej ogółem znajduje się w miastach, a 77,56% na terenach wiejskich. Bardzo podobną strukturą charakteryzują się sieci będące własnością publiczną komunalną jak i prywatną. Wyróżniają się sieci rozdzielcze będące pod mieszaną strukturą administracji lub zarządu ponieważ w większości znajdują się w miastach (59,1%). Zgodnie z danymi z powyższej tabeli w 2014 roku w Polsce funkcjonowało ogółem 5 372 455 szt. przyłączy wodociągowych, z czego ponad 61,7% znajdowało się na terenach wiejskich. Przyłącza będące pod zarządem władz publicznych miały prawie identyczną strukturę w tym zakresie. Należy jednak zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie miejsca położenia przyłączy zależną od faktu własności tych przyłączy. Otóż przyłącza będące pod komunalnym zarządem administracyjnym posiadały podobny rozkład terytorialny jak całość przyłączy, przyłącza będące własnością mieszaną posiadały odwróconą strukturę, ponieważ niemal 71% ich liczebności znajdowała się w miastach. Rozkład terytorialny liczby przyłączy w przedsiębiorstwach prywatnych jest zbliżony do rozkładu dla przedsiębiorstw publicznych, ponieważ w miastach istnieje niemal 33% ilości przyłączy wodociągowych. Warto również nadmienić, iż ogromna większość, bo ponad 95,3% liczebności przyłączy ogółem stanowią przyłącza będące pod zarządem przedsiębiorstw z sektora publicznego. Powyższa tabela porusza również tematykę zdrojów ulicznych, które zgodnie z definicją oznaczają powszechnie dostępne dla ludności urządzenia wmontowane w uliczny przewód wodociągowy, służące do pobierania wody przez ludność bezpośrednio z tych przewodów. Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 2014 roku na terenie Polski znajdowało się 4 584 szt. zdrojów ulicznych. Ponad 96% z nich znajduje się w zarządzie administracyjnym przedsiębiorstw sektora publicznego. Zdroje uliczne znajdują się w większości (58%) na terenach miejskich. Pod względem terytorialnym rozkład liczby zdrojów kształtuje się niemal identycznie w przypadku zdrojów będących własnością publiczną. Wszystkie zdroje uliczne będące w własności spółek mieszanych znajdują się na terenach miejskich. W przypadku zdrojów będących w zarządzie lub własności podmiotów prywatnych, na terenach miejskich znajduje się jedynie 45,9%.

Mateusz Bogdanowicz

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... +

    Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż w Dzienniku Czytaj więcej
  • Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku +

    Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przypomina, iż niedługo tj. Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.