W ostatnich kilku latach zaobserwowano znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Wiele z tych inwestycji zostało wykonanych przy pomocy środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dzięki tym inwestycjom z roku na rok coraz więcej ludności może korzystać zarówno z sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej.

Dane zawarte w tabeli poniżej pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i prezentują informacje na temat ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w Polsce na dzień 31.12.2014r. w podziale na województwa, tereny miejskie oraz wiejskie.

Tabela 1 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej (tys.) w 2014 roku.

Wyszczególnienie

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w tys.

Ogółem

Miasto

Wieś

ogółem

w % do ludności  ogółem

ogółem

w % do ludności  ogółem

ogółem

w % do ludności  ogółem

POLSKA

26437,8

68,7

20734,3

89,3

5703,5

37,4

Łódzkie                             

1567,6

62,6

1360,2

85,9

207,4

22,5

Mazowieckie                         

3558,7

66,7

3052,8

89,1

505,9

26,5

Małopolskie                         

2013,7

59,8

1427,1

87,1

586,6

33,9

Śląskie                             

3476,7

75,8

3032,0

85,6

444,7

42,6

Lubelskie                           

1106,9

51,5

876,6

88,3

230,2

19,9

Podkarpackie                        

1463,5

68,7

783,4

89,0

680,1

54,5

Podlaskie                           

753,0

63,2

656,7

91,1

96,3

20,5

Świętokrzyskie                      

708,3

56,1

488,2

86,6

220,1

31,5

Lubuskie                            

718,7

70,4

590,1

91,7

128,6

34,1

Wielkopolskie                       

2419,5

69,7

1738,4

90,9

681,1

43,7

Zachodniopomorskie         

1378,4

80,4

1077,5

91,5

300,9

55,9

Dolnośląskie                        

2180,4

75,0

1813,2

90,0

367,2

41,1

Opolskie                            

697,3

69,7

471,0

90,5

226,3

47,1

Kujawsko-Pomorskie        

1447,9

69,3

1137,1

90,9

310,8

37,0

Pomorskie                           

1887,8

82,0

1414,3

94,7

473,5

58,5

Warmińsko-Mazurskie                 

1059,4

73,4

815,7

95,5

243,6

41,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2014r.”

Jak wynika z powyższej tabeli dostęp do sieci kanalizacyjnej w Polsce w 2014 roku miało 68,7% (2013 - 65,1%, 2012 - 64,3%, 2011 - 63,5%) społeczeństwa. Poziom skanalizowania jest różny w miastach i na wsiach. W 2014 roku odsetek ludzi w miastach korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosił 89,3% (2013 – 87,4%, 2012 – 87,0%, 2011 - 86,7%), podczas gdy na wsiach jedynie 37,4%  (2013 – 30,9%, 2012 - 29,4%, 2011 - 27,8%). Analizując dane dotyczące odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej we wcześniejszych latach, można zauważyć, że z roku na rok coraz więcej ludności podłączonej jest do sieci kanalizacyjnej, jednak z analizowanych danych wynika, że przyrost ten jest większy w przypadku wsi niż w przypadku miast.

Różnica poziomu skanalizowania między miastami a wsiami wynika z faktu, że na wsi występuje duże rozproszenie zabudowy, co skutkuje brakiem ekonomicznego sensu podłączania niektórych gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej. W ostatnich latach wiele obszarów zostało uzbrojonych w sieci kanalizacyjne dzięki inwestycjom dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Zdecydowana większość inwestycji została oddana do użytku do dnia 31.12.2014r., ale mamy prawo sądzić, iż odsetek mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich będzie wzrastał w perspektywie najbliższych lat. W kolejnym okresie programowania funduszy UE 2014-2020 przewidziane są również projekty uwzgledniające budowę sieci kanalizacyjnej, dlatego też spodziewany jest dalszy wzrost wartości tego wskaźnika.

Głębsza analiza danych dotyczących poziomu skanalizowania w miastach i na wsiach w poszczególnych województwach, potwierdza dysproporcje w kształtowaniu się wartości poziomu skanalizowania. Największa różnica w stopniu skanalizowania pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi w 2014 roku wystąpiła w województwach podlaskim i lubelskim. W województwie podlaskim 91,1% ludności w miastach korzystało z sieci kanalizacyjnej, podczas gdy na wsiach było to jedynie 20,5%. W województwie lubelskim różnica ta była podobna – w miastach z sieci kanalizacyjnej korzystało 88,3% ludności, a na wsiach tylko 19,9%.

Rozbieżności w poziomie skanalizowania zmniejszają się stopniowo w ostatnich latach.  Przyrost odsetka ludności na wsiach korzystającej z sieci kanalizacyjnej jest większy niż w miastach, co oznacza, że pod względem wyposażenia w infrastrukturę sanitarną tereny wiejskie odrabiają zaległości, jakie narastały przez wiele lat. Badając kształtowanie się tej cechy ogółem zauważamy, że najwyższą wartością badanego wskaźnika dla terenów ogółem cechują się województwa: pomorskie i zachodniopomorskie, których to wartość ta oscyluje w granicach 80-82%. Najniższy poziom skanalizowania charakteryzuje województwa: lubelskie i świętokrzyskie, w których dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada około połowa mieszkańców (51-56%).

Rozpatrując kształtowanie się wskaźnika poziomu skanalizowania na terenach miejskich poszczególnych województw największą wartością wskaźnika cechują się: pomorskie i warmińsko-mazurskie w których to wartość ta osiąga odpowiednio 94,7% oraz 95,5%. Różnica pomiędzy wartością najwyższą i najniższą (najniższa wartość tego wskaźnika na terenach miejskich wystąpiła w województwie śląskim - 85,6%) jest stosunkowo niewielka, ponieważ wynosi 9,9 pkt. %. Sytuacja przedstawia się zdecydowanie gorzej, jeśli przyjrzymy się odsetkowi ludności posiadającej dostęp do sieci kanalizacyjnej zamieszkującej tereny wiejskie. Najwyższe wartości badanego zjawiska na wsiach występują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim oraz podkarpackim gdzie poziom skanalizowania przekracza 54%. Najniższe zaś kształtują się na poziomie około 20% i występują w województwach lubelskim (19,9%), łódzkim (22,5%) oraz podlaskim (20,5%).

Marta Wojnowska
Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1