Istotnym aspektem badanym przez GUS jest liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej na dzień 31.12.2014r. Poniższa tabela prezentuję sytuację w całej Polsce oraz w każdym z województw całościowo oraz w podziale na tereny miejskie oraz wiejskie.

Tabela 1 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w tys. w Polsce w 2014 roku.

Wyszczególnienie

Ogółem

Miasto

Wieś

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w tys.

ogółem

w % do ludności  ogółem

ogółem

w % do ludności  ogółem

ogółem

w % do ludności  ogółem

POLSKA 35257,1 91,6 22387,2 96,4 12869,9 84,3
Łódzkie 2 355,9 94,1 1 505,0 95,1 850,8 92,4
Mazowieckie 4 763,6 89,3 3 192,1 93,1 1 571,5 82,4
Małopolskie 2 711,9 80,5 1 557,3 95,1 1 154,6 66,7
Śląskie 4 385,2 95,6 3 473,8 98,1 911,4 87,4
Lubelskie 1 862,0 86,7 940,0 94,7 922,1 79,8
Podkarpackie 1 708,3 80,2 828,1 94,1 880,2 70,5
Podlaskie 1 075,8 90,3 696,4 96,6 379,4 80,5
Świętokrzyskie 1 150,5 91,1 542,3 96,2 608,2 87,0
Lubuskie 961,9 94,3 627,9 97,5 333,9 88,7
Wielkopolskie 3 339,9 96,2 1 866,8 97,6 1 473,1 94,4
Zachodniopomorskie 1 651,0 96,2 1 150,8 97,7 500,2 93,0
Dolnośląskie 2 756,0 94,8 1 965,4 97,5 790,6 88,5
Opolskie 966,5 96,6 510,8 98,1 455,7 94,9
Kujawsko-Pomorskie 1 990,5 95,2 1 210,3 96,8 780,2 92,9
Pomorskie 2 211,8 96,1 1 474,7 98,8 737,1 91,1
Warmińsko-Mazurskie 1 366,2 94,6 845,2 98,9 521,0 88,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2014r.”

Według danych GUS na terenie całego kraju na dzień 31.12.2014 do sieci wodociągowej podłączonych było 91,6% społeczeństwa, przy czym należy zauważyć, iż stopień zwodociągowania jest znacznie wyższy na terenach miejskich, gdzie wynosi 96,4% niż na terenach wiejskich, na których to 84,3% ludności ma dostęp do wody z sieci wodociągowej. Wiąże się to z dużym rozproszeniem zabudowy, z którego wynika braku ekonomicznego sensu podłączania niektórych gospodarstw domowych. Wiele terenów zostało uzbrojonych w sieci wodociągowe dzięki inwestycjom dofinansowanym z EFRR oraz FS w okresie programowania 2007-2013. Zdecydowana większość, choć nie wszystkie inwestycje na dzień 31.12.2014r. zostały oddane do użytku, ale mamy prawo sądzić, iż odsetek mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej na terenach wiejskich będzie wzrastał w perspektywie najbliższych lat. W kolejnym okresie programowania funduszy UE 2014-2020 też przewidziane są projekty uwzgledniające budowę sieci wodociągowej, dlatego też spodziewany jest dalszy wzrost wartości tego wskaźnika. Do województw, na terenie których występuje najwyższy odsetek osób podłączonych do sieci wodociągowej zaliczamy: opolskie (96,6%), zachodniopomorskie (96,2%), wielkopolskie (96,2%), pomorskie (96,1%). Najniższy stopień zwodociągowania charakteryzuje województwa: podkarpackie (80,2%) oraz małopolskie (80,5%). Zauważyć należy, że w podziale terytorialnym zachodzą duże, ponieważ ponad 16%-owe dysproporcje w tej materii. Różnice te są mniejsze niż w latach ubiegłych, ale nadal są zauważalne. Poziom zwodociągowania został również przedstawiony w podziale na tereny miejskie i wiejskie. Na terenach miejskich, co oczywiste, dostęp do wody z sieci wodociągowych ma większy odsetek mieszkańców niż na terenach wiejskich. Województwami, które charakteryzują się najwyższym stopniem zwodociągowania na terenach miejskich są: pomorskie (98,8%), warmińsko-mazurskie (98,9%), opolskie (98,1%) oraz śląskie (98,1%). Najniższy poziom wskaźnika obrazującego dostępność ludności do wody z sieci wodociągowej zauważalny był w województwach: mazowieckim (93,1%) i podkarpackim (94,1%). Należy zauważyć, iż ogólnie poziom zwodociągowania na terenach miejskich jest zadowalający, a jego zróżnicowanie jest niewielkie i wynosi 5,8 pkt. %. Poziom zwodociągowania terenów wiejskich jest najniższy w województwach: małopolskim (66,7%) i podkarpackim (70,5%). Tereny wiejskie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem wielkości wskaźnika stopnia zwodociągowania, ponieważ najwyższy wskaźnik występujący w województwie opolskim wynosi aż 94,9%, co oznacza, że jest o 28,2 punktu procentowego wyższy w porównaniu z województwem małopolskim (66,7%). Na uwagę zasługuje również fakt, iż województwo opolskie charakteryzuje się najbardziej zrównoważonym rozwojem sieci, ponieważ zachodzą tu najmniejsze dysproporcje w wartościach wskaźnika badanego na obszarach wiejskich i miejskich.

Mateusz Bogdanowicz
Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1