Dane, na podstawie których zostały wykonane obliczenia pochodzą z ankiet zebranych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” za rok 2014. W 2014 roku w ankiecie uczestniczyło 151 przedsiębiorstw. Wśród przedsiębiorstw biorących udział w badaniu zdecydowaną większość stanowiły spółki z o.o. (81,5% badanych przedsiębiorstw). Pozostałe 18,5% to spółki akcyjne i zakłady budżetowe.

W poniższym artykule dokonana została analiza struktury kosztów świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ze względu na formę prawną przedsiębiorstwa. W analizie wyodrębnione zostały następujące grupy kosztów: amortyzacja, materiały, energia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, usługi remontowe i konserwacyjne, usługi transportowe i wynajem sprzętu, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty.

Dane dotyczące podziału kosztów w poszczególnych przedsiębiorstwach w 2014 roku zostały zamieszczone na wykresie poniżej.

Wykres 1 Struktura kosztów w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w 2014 roku ze względu na formę prawną wykres01012016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z ankiet IGWP.

Analizując przedstawiony wykres można zauważyć, że struktura kosztów różniła się w zależności od formy prawnej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wynagrodzenia

W 2014 roku we wszystkich przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły największą część kosztów. Największe koszty związane z wynagrodzeniami poniesione zostały przez zakłady budżetowe, w których wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 34,4% kosztów ogółem. Udział ten był niższy w spółkach prawa handlowego. W spółkach z o.o. wyniósł 28,8%, a w spółkach akcyjnych 23,3% ogółu kosztów.

Amortyzacja

Drugim pod względem wielkości rodzajem kosztu, jaki wiąże się z działalnością przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest amortyzacja. Największy udział amortyzacji w kosztach ogółem występował w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych, gdzie amortyzacja stanowiła odpowiednio 22,8% i 23,2% wszystkich kosztów. Zakłady budżetowe charakteryzowały się najmniejszym, wśród badanych, udziałem amortyzacji we wszystkich kosztach ponoszonych przez przedsiębiorstwa z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. W zakładach budżetowych wielkość amortyzacji w 2014 roku wyniosła 19%.

Podatki i opłaty

Udział podatków i opłat w każdego rodzaju przedsiębiorstwach kształtował się na zbliżonym poziomie, jednak najniższy był w zakładach budżetowych, w których wyniósł11,4%. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością  podatki i opłaty stanowiły 14,9% kosztów, a w spółkach akcyjnych 14,6%.

Materiały

Podobnie jak w przypadku kosztów związanych z podatkami, odsetek kosztów związanych z materiałami był zbliżony we wszystkich przedsiębiorstwach i w badanym okresie wynosił około 9% kosztów ogółem. Najwyższy odsetek kosztów związanych z materiałami występował w zakładach budżetowych i wyniósł 9,7%. W spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wielkość kosztów materiałowych była taka sama i w 2014 roku wyniosła 9,0%.

Usługi obce

Kolejnym rodzajem kosztów, które zostały wyróżnione w przeprowadzanej przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” ankiecie są usługi obce, na które składają się: usługi remontowe i konserwacyjne, usługi transportowe i wynajem sprzętu oraz pozostałe usługi obce. Usługi obce stanowiły w 2014 roku średnio 16% wszystkich kosztów, z czego największy udział osiągnęły w spółkach akcyjnych, ponieważ stanowiły w nich 18,6% kosztów.  W zakładach budżetowych ich wielkość stanowiła 15,3%, a w spółkach z o.o. – 14% kosztów. Usługi remontowe i konserwacyjne stanowiły w 2014 roku średnio około 4% ogółu kosztów, usługi transportowe i wynajem sprzętu poniżej 1%, natomiast pozostałe usługi obce 11,2%.

Energia

Istotnym rodzajem kosztów, jakie ponoszą przedsiębiorstwa są opłaty za energię elektryczną. W 2014 roku największe koszty energii poniesione zostały przez zakłady budżetowe, w których energia wygenerowała 8,7% wszystkich kosztów. Najniższe koszty energii poniesione zostały przez spółki akcyjne (5,8%), trochę wyższe przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,6%).

Pozostałe koszty

Ostatnim rodzajem koszów jaki został wyróżniony w ankiecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” to koszty ewidencjonowane w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych jako pozostałe koszty działalności. Należy zwrócić tu uwagę, że ich odsetek jest znacznie zróżnicowany w poszczególnych rodzajach jednostek.  W 2014 roku stanowiły one w zakładach budżetowych 1,4% wszystkich kosztów, w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością  2,8%, natomiast w spółkach akcyjnych 5,5%.

Marta Wojnowska
Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1