Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi (do 1997 r. – do wód powierzchniowych) ulegała zmiennym trendom. Zestawienie ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi w latach 1970-2013 zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód lub do ziemi w latach 1970 – 2013.

 

Lata

Ścieki odprowadzone

Ogółem

wymagające oczyszczania

(hm³)

razem

oczyszczane

nieoczyszczane

 

(hm³)

(hm³)

(hm³)

%

1970

10 534,0

4 278,0

2 261,0

2 017,0

47,15

1980

12 011,0

4 681,0

2 703,0

1 978,0

42,26

1990

11 368,0

4 115,0

2 772,0

1 343,0

32,64

1995

9 980,9

3 019,6

2 319,4

700,2,0

23,18

2000

9 160,7

2 501,5

2 200,2

301,3

12,03

2001

8 948,0

2 402,0

2 160,0

242,0

10,07

2002

8 990,0

2 279,0

2 074,0

205,0

9,00

2003

9 220,0

2 176,0

1 965,0

211,0

10,74

2004

9 120,0

2 135,0

1 943,0

192,0

9,00

2005

8 981,5

2 115,1

1 929,4

185,7

8,79

2006

9 725,3

2 127,7

1 960,4

167,4

7,85

2007

9 515,0

2 150,9

2000,4

150,6

7,00

2008

8 808,0

2 236,6

2076,9

159,6

7,13

2009

8 972,0

2 198,0

2 062,0

136,0

6,19

2010

9 217,0

2 309,4

2133,7

175,7

7,61

2011

9 487,0

2 272,0

2 098,0

174,0

7,66

2012

9 114,0

2 199,0

2 055,0

144,0

6,55

2013

8 945,0

2 168,0

2 039,0

129,0

5,95

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego RP GUS 2014 str. 40-41.

W pierwszym badanym dziesięcioleciu zanotowano wzrost ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzonych do wód lub do ziemi o niemal 1 500 hm3. W okresie od 1980 r. ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych i komunalnych ulegała stopniowemu zmniejszaniu aż do 2001r., w którym wyniosła 8 948 hm3. W ciągu następnych czterech lat można mówić o ustabilizowaniu się wartości ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód i ziemi, ponieważ występował przemiennie zarówno wzrost, jak i spadek ich ilości. Zauważalny jest dość znaczny wzrost (o 8,3%) ilości odprowadzonych ścieków w roku 2006, do poziomu 9 725,3 hm3. Od roku 2006 do roku 2008 następował ponowny spadek ilości ścieków odprowadzonych, by w roku 2009 ilość ta ponownie wzrosła, jednak nieznacznie, ponieważ o 1,9%. Lata 2010 i 2011 charakteryzują się nieznacznym wzrostem ilości odprowadzonych ścieków w Polsce, wynoszącym odpowiednio 2,7% i 2,9%. W 2012 roku ilość odprowadzanych ścieków zmalała o 3,9%, natomiast w 2013 o 1,85% w stosunku do roku poprzedniego. Kształtowanie się ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi zostało zaprezentowane na poniższym wykresie.

Wykres Ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi w Polsce (hm3) iloscsciekow wykres1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego RP GUS 2014 str. 40-41.

W omawianym okresie malała także liczba odprowadzanych ścieków wymagających oczyszczania (z 4 278 hm³ w 1970 r. do 2 115,1 hm³ w 2005 r.). Od roku 2005 do 2008 zanotowano nieznaczne wzrosty ilości ścieków wymagających oczyszczenia. W roku 2009 ilość ścieków wymagających oczyszczenia zmalała o 1,7%, by w roku 2010 wzrosnąć o 5,1%. Rok 2011 podobnie jak rok 2009 charakteryzuje się mniejszą ilością ścieków wymagających oczyszczenia niż miało to miejsce w roku poprzednim. Również w roku 2012 i 2013 odnotowano spadek ilości ścieków wymagających oczyszczenia. W 2012 roku, wartość ta wyniosła 2199 hm3, a w 2013 – 2168, czyli odpowiednio o 3,2% i o 1,4% mniej niż w latach poprzednich. Świadczy to o względnym ustabilizowaniu się ilości ścieków wymagających oczyszczenia. Godne zauważenia jest, że w badanym okresie maleje również udział ścieków wymagających oczyszczenia względem ścieków ogółem. W roku 1970 wynosił on 40,6%. W badanym okresie odsetek ten, z niewielkimi wahaniami, spadał, by w roku 2013, po wzroście w stosunku do roku 2012 o 0,1 pkt. %, wynieść 24,2%.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu w najbliższym listopadowym wydaniu Zeszytów Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Marta Wojnowska - Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1