Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w Polsce w latach od 2002 do 2013 nieprzerwanie wzrastał. Jak widać na poniższym wykresie na przestrzeni ostatnich dwunastu lat wzrósł on z 56,7% do 65,1%.

 

Wykres 1 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w % ludności ogółem
w latach 2002-2013.

wykres1

Źródło: Opracowanie własne na podstawaie danych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=211394&p_token=0.3206607515411397 oraz opracowania GUS Infrastruktura Komunalna w 2013r.

Wzrost odsetka ludności, która była podłączona do sieci kanalizacyjnej występował zarówno w miastach jak i na wsi. Zauważalna jest bardzo duża różnica w poziomie skanalizowania w miastach i na wsi, co spowodowane jest naturalnymi procesami urbanizacyjnymi. Sieci kanalizacyjne w miastach powstawały od dawna, natomiast tereny wiejskie zaczęto kanalizować z opóźnieniem. Różnice te są spowodowane również znacznym rozproszeniem zabudowy wiejskiej, co ze względów technicznych i ekonomicznych (wieś w Polsce wymaga ogromnych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej) przesądza o konieczności stosowania indywidualnych rozwiązań odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Sieć kanalizacyjna w miastach jest bardzo dobrze rozwinięta, wskaźnik skanalizowania na poziomie 87,4% w roku 2013 należy uznać za wartość pozytywną, tym bardziej, że każdego roku notowano wzrost wartości tego wskaźnika. Odsetek ten na wsi jest o wiele niższy i w 2013 roku wyniósł zaledwie 30,9%. Pozytywnym zjawiskiem jest jednak to, że od 2002 roku wzrósł on o 16,7 pkt %, podczas gdy w miastach wzrost ten był na poziomie 4,3 pkt %. Zmiany te zostały zobrazowane na wykresach 2 i 3, które zostały zamieszczone poniżej.

Wykres 2 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach w % ludności ogółem
w latach 2002-2013.

wykres2

Źródło: Opracowanie własne na podstawaie danych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=211394&p_token=0.3206607515411397 oraz opracowania GUS Infrastruktura Komunalna w 2013r.

Wykres 3 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej na wsi % ludności ogółem
w latach 2002-2013.

wykres3

Źródło: Opracowanie własne na podstawaie danych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=211394&p_token=0.3206607515411397 oraz opracowania GUS Infrastruktura Komunalna w 2013r.

Innym, podobnym wskaźnikiem, jest odsetek ludności korzystającej z oczyszczania ścieków w Polsce. Kształtowanie się jego wartości w latach ubiegłych przedstawione zostało na poniższym wykresie.

Wykres 4 Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności ogółem
w latach 2002-2013.

wykres4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=366315&p_token=0.9886904849499979# z dnia 09.11.2015 r.

Jak zauważamy na powyższym wykresie odsetek ludności korzystającej z oczyszczania ścieków wzrasta w badanym okresie i przyjmuje wartości zbliżone do wartości poziomu skanalizowania. Wartość przedstawiona na wykresie 4 jest nieznacznie większa od wartości skanalizowania w Polsce ogółem (wykres 1), czego przyczyną może być fakt, iż ścieki odprowadzane są nie tylko siecią kanalizacyjną a również wozami asenizacyjnymi, bądź oczyszczane są w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Z danych zawartych w poniższych wykresach widać wyraźnie, że na terenach miejskich odsetek ludności korzystającej z oczyszczania ścieków jest zdecydowanie wyższy, niż ma to miejsce na terenach wiejskich. Przeciętna wartość prezentowanego wskaźnika dla ludności zamieszkującej na wsi jest mniejsza o ok. 58,0 pkt %, niż dla ludności mieszkającej w miastach. Podobnie jednak jak w przypadku wskaźnika skanalizowania, wartość tego wskaźnika na przestrzeli lat 2002-2013 wzrosła o ponad 21%.

Wykres 5 Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w miastach % ludności ogółem
w latach 2002-2013.

wykres5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=366315&p_token=0.9886904849499979# z dnia 09.11.2015 r.

Wykres 6 Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków na wsi % ludności ogółem
w latach 2002-2013.

wykres6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=366315&p_token=0.9886904849499979# z dnia 09.11.2015 r.

Marta Wojnowska - Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1