Główny Urząd Statystyczny dostarcza ciekawych informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w zakresie ochrony środowiska. Szczególnie interesującym aspektem są inwestycje przeprowadzane w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Przedmiotowe dane podzielone zostały na:
• sieć kanalizacji sanitarnej,
• sieć kanalizacji opadowej,
• komunalne oczyszczalnie ścieków.
Poniższy wykres i tabela przedstawiają sumy nakładów inwestycyjnych w poszczególnych województwach za okres 2001-2014. Kolory województw przedstawiają sumy wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód, natomiast wysokość słupków obrazuje wysokość nakładów na poszczególne rodzaje inwestycji.

Mapa naklady ok

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w okresie 2001-2014 w Polsce wyniosła niemal 68,3 mld zł. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pochłonęła 41,2 mld zł, sieci kanalizacji opadowej 8 mld zł, a na budowę, rozbudowę i modernizację komunalnych oczyszczalni ścieków przeznaczono prawie 14,8 mld zł. Jak widać z powyższego wykresu największą część środków przeznaczono na terenach województw: śląskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego. (łącznie 38% nakładów w Polsce) Województwami, w których zainwestowano najmniej są opolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz świętokrzyskie (łącznie 19% nakładów w Polsce).

W każdym z województw głównym kierunkiem inwestycji był rozwój sieci kanalizacji sanitarnej, kolejnym były komunalne oczyszczalnie ścieków, a na końcu budowa sieci kanalizacji opadowej. Od tej zależności są jednak wyjątki, którymi są województwa łódzkie oraz podlaskie. W województwach tych nakłady na sieć kanalizacji opadowej były wyższe od nakładów na komunalne oczyszczalnie ścieków. Dodatkowo województwa śląskie, lubuskie oraz pomorskie charakteryzowały się zbliżonym poziomem nakładów na sieci opadowe oraz oczyszczalnie. Szczegółowe dane dotyczące sumy nakładów inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w latach 2001-2014, wraz z jej wybranymi składowymi zamieszczone zostały w poniższej tabeli.

Tabela naklady inwestycyjne

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, z dnia 29.10.2015r.

Mateusz Bogdanowicz - Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1